Home Новости ПАО "Дашуковские бентониты" провело очередное общее собрание акционеров
ПАО "Дашуковские бентониты" провело очередное общее собрание акционеров PDF Печать E-mail
21.03.2013 10:23

Публічне акціонерне товариство “Дашуківські бентоніти” (надалі –Товариство)
код ЄДРПОУ 00223941
місцезнаходження Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6,

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 12 квітня 2013 року о 12.00 год. за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актова зала.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.
6. Дострокове припинення повноважень (відкликання) голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Дострокове припинення повноважень (відкликання) голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно - правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9.Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 12 квітня 2013р., з 10.30 до 11.30 год., за місцем проведення зборів: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 1, адмінбудівля Товариства, актова зала.
Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 8 квітня 2013 року.
Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ,що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 1, адмінбудівля Товариства, кабінеті юрисконсульта, у робочі дні з 10.00 до 11.00 год. У день проведення загальних зборів Товариства у місці проведення зборів з 10.30 до 11.30. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрисконсульт Багателя Андрій Олексійович.

Телефон для довідок: (04749) 6-23-30

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2012 рік

2011 рік

Усього активів

174376

147291

Основні засоби

61075

34103

Довгострокові фінансові інвестиції

-

125

Запаси

14812

10248

Сумарна дебіторська заборгованність

90763

94358

Грошові кошти та їх еквіваленти

447

272

Нерозподілений прибуток

-1414

5193

Власний капітал

65401

41378

Статутний капітал

13720

13720

Довгострокові зобов’язання

13090

21980

Поточні зобов’язання

75737

62929

Чистий прибуток (збиток)

-6607

-5218

Середньорічна кількість акцій (шт.)

54879

54879

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

308

298

 

Голова правління                                                                                                                              Фріндт Ю.Л.