Home Новости Оголошення про проведення зборів акціонерів
Оголошення про проведення зборів акціонерів PDF Печать E-mail
19.01.2016 14:17

 

 

Шановний акціонере!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»  (далі – Товариство) як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (далі- Акціонерне товариство),

код за ЄДРПОУ 00223941, місцезнаходження: Україна, 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка

повідомляє Вас, що19 лютого 2016 року о 12 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товаристваза адресою місцезнаходження Акціонерного товариства: Україна, Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Акціонерного товариства, актова зала (каб. № 17).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства буде проводитися 19 лютого 2016 року з 10 год.30хв. до 11год.30хв., за адресою та місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства: Україна, Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Акціонерного товариства, актова зала (каб. № 17).

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

І. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

ІІ. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (надалі за текстом – Акціонерного товариства). Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів Акціонерного товариства.

ІІІ. Аналіз та оцінка роботи Наглядової ради Акціонерного товариства.

IV. Скасування рішень, прийнятих Наглядовою радою Акціонерного товариства та оформлених протоколами в період з 9 липня 2015 року по дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства.

V. Затвердження нової редакції Статуту Акціонерного товариства.

VI.Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Акціонерного товариства

VІI.Затвердження нової редакції Положення про Правління Акціонерного товариства.

VІІІ.Затвердження нової редакція Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства.

ІХ. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства.

Х. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Акціонерного товариства.

ХІ. Визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства.

ХІI. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства.

ХIII. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів (контрактів).

ХIV. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства.

ХV. Визначення кількісного складу та строку повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства.

ХVI. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства.

ХVІІ. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Ревізійної комісії Акціонерного товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Акціонерноготовариства на підписання договорів з членами / головою Ревізійної комісії Акціонерноготовариства.

ХVІІІ. Затвердження уповноваженої особи від імені Акціонерного товариства для підписання нової редакції Статуту і проведення його державної реєстрації з правом передоручення повноважень третім особам.

ХІХ. Надання згоди на укладення договору позики між GreystormEnterprisesLtd та Акціонерним товариством на суму 8 500 000 (вісім мільйонів п’ятсот тисяч) доларів США.

ХХ. Залучення суб’єкта оціночної діяльності до визначення ринкової вартості акцій Акціонерного товариства та затвердження умов договору про проведення незалежної оцінки.

ХХІ. Схвалення умов договору про врегулювання боргових зобов’язань Акціонерного товариства та обрання особи, яка уповноважується на його підписання від імені Акціонерного товариства.

 

Дата складення переліку акціонерів Акціонерного товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства 24.00 год., 15.02.2016 року.

Для реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату, що передує даті проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства та Статут юридичної особи або нотаріальну копію витягу з Статуту, де визначені повноваження уповноваженої особи. 

Акціонери Акціонерного товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства шляхом ознайомлення з ними за адресою Акціонерного товариства: 19330, Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Акціонерного товариства, кабінет № 4 юрисконсульта, у робочі дні, у робочий час, з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. відповідальна посадова особа - юрисконсульт, тел. (04749) 6-23-30 та за адресою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, офіс 311, у вівторок та четвер з 10 год.00 хв. до 11 год.00 хв., відповідальна особа – юрисконсульт.

 В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства ознайомитись з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства з 10 год. 30хв. до 11 год. 30хв. 

Акціонери та їх уповноважені представники можуть надати пропозиції щодо порядку денного не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства. Пропозиції надсилаються листом на адресу Акціонерного товариства чи подаються безпосередньо за місцезнаходженням Акціонерного товариства (Україна, 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка) та за адресою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, офіс 311.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства, акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має заповнити письмову заяву, затвердженого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» зразка. Заява видається під особистий підпис акціонера або його уповноваженого представника, за відповідною довіреністю, у журналі заяв, за адресою місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, офіс 311, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.

 

 

ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»