Новости
ПАО "Дашуковские бентониты" опубликовало информацию об изменениях в составе Правления PDF Печать E-mail

Публічне акціонерне товариство „Дашуківські бентоніти” код ЄДРПОУ – 00223941, адреса: Черкаська область, Лисянський район, село Дашуківка. Телефон: (04749) 6-23-30, електрона адреса Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .Сторінка в мережі Інтернет: www.dashbent.com

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 01-14 від 31.01.2014 року) звільнено:
Члена правління Голика Валерія Вікторовича (паспорт серія ЕК №097400 виданий 03.04.2009 р., орган що видав 8032), який не володіє часткою в статутному капіталі товариства. На посаді перебував з 02.07.2013 р. Звільнено за власним бажанням.
Рішенням Наглядової ради (Протокол № 01-14 від 31.01.2014 року) призначено:
Члена правління Багателю Андрія Олексійовича (паспорт серія НС №185919 виданий Лисянським РВ УМВС України в Черкаській обл, від 18.12.1996 року), який не володіє часткою в статутному капіталі товариства.Посада які обіймала особа: ПАТ «Дашуківські бентоніти» провідний юрисконсульт з 03.03.2003 р. Термін перебування на посаді 3 роки.
Всі посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління
ПАТ «Дашуківські бентоніти»

 
ПАО "Дашуковские бентониты" назначило дату проведения очередного собрания акциониров PDF Печать E-mail

Публічне акціонерне товариство “Дашуківські бентоніти” (надалі – Товариство)

код ЄДРПОУ 00223941
місцезнаходження: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6,
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 23 квітня 2014 року о 12.00 год. за адресою (місце проведення): Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актова зала (каб. № 17).


Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту
роботи загальних зборів Товариства.
2.Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
7.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
8.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9.Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів,
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.
10. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
11. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 23 квітня 2014р., з 10.30 до 11.30 год., за місцем проведення зборів: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актова зала (каб.17).
Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 16 квітня 2014 року.
Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, кабінет № 4 юрисконсульта, у робочі дні з 10.00 до 11.00 год. У день проведення загальних зборів Товариства у місці проведення зборів з 10.30 до 11.30 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрисконсульт Багателя Андрій Олексійович.
Телефон для довідок: (04749) 6-23-30

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2012 рік

2013 рік

Усього активів

149364

146078

Основні засоби

66981

62679

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

14812

15430

Сумарна дебіторська заборгованість

65050

64537

Грошові кошти та їх еквіваленти

447

473

Нерозподілений прибуток

21154

16977

Власний капітал

63944

61905

Статутний капітал

13720

13720

Довгострокові зобов’язання

49531

28241

Поточні зобов’язання

35889

55932

Чистий прибуток (збиток)

-8247

-4277

Середньорічна кількість акцій (шт.)

54879

54879

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

308

300

 
ПАО "Дашуковские бентониты" опубликовало особенную информацию эмитента PDF Печать E-mail

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти"
2. Код за ЄДРПОУ: 00223941
3. Місцезнаходження: 19330 с. Дашукiвка, р-н. Лисянський, обл. Черкська, Залiзнична, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 04749 6-23-30, 04749 6-23-30
5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.dashbent.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) звільнено:
Голову Наглядової ради, Плотник Надію Леонідівну (паспорт, серія СО №157401 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києва від 12 серпня 1999 року), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0002%. На посаді перебувала з 12.04.2013 р. Звільнено в зв"язку з закінченням терміну повноважень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) звільнено:
Члена Наглядової ради, Фасоль Олену Олегiвну (паспорт, серія МЕ №904048 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києва від 07.10.2008 року), яка не володiє часткою в статутному капiталi товариства. На посаді перебувала з 12.04.2013 р. Звільнено в зв"язку з закінченням терміну повноважень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) звільнено:
Члена Наглядової ради, Нікітіна Володимира Андрійовича (паспорт СН №983574 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві від 03.12.1998), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0035%. На посаді перебував з 12.04.2013 р. Звільнено в зв"язку з закінченням терміну повноважень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) звільнено:
голову ревізійної комісії, Сорокіна Павла Павловича (паспорт, серія СМ №119605, виданий Вишгородським РВПУ МВС України в Київській області 23.06.1999 року.), який не володiє часткою в статутному капiталi товариства. На посаді перебував з 12.04.2013 р. Звільнено в зв"язку з закінченням терміну повноважень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) звільнено:
члена ревізійної комісії Вальдмана Вiктора Iгоровича (паспорт, серiя СО №148467, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд 13.05.1999 року), який не володiє часткою в статутному капiталi товариства. На посаді перебував з 12.04.2013 р. Звільнено в зв"язку з закінченням терміну повноважень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) звільнено:
Члена Ревізійної комісії, Василенко Олену Олександрівну (паспорт, серія НС №185222, виданий Лисянським РВ УМВС України в Черкаській обл. від 20.11.1996р.), яка не володіє часткою в статутному капiталi товариства. На посаді перебував з 12.04.2013 р. Звільнено в зв"язку з закінченням терміну повноважень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) призначено:
Голову Наглядової ради, Плотник Надію Леонідівну (паспорт, серія СО №157401 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві від 12 серпня 1999 року), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0002%. Посада які обіймала особа: голова ревізійної комісії з 17.03.2000 р по 09.06.2006 р; член Наглядової ради з 09.06.2006 р. по 18.05.2007 року; Голова ревізійної комісії з 18.05.2007 року по 11.04.2008. Член Наглядової ради з 11.04.2008 р. по 19.03.2010 р. Голова Наглядової ради з 19.03.2010 р. Термін перебування на посаді 1 рік. Особу повторно обрано.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) призначено:
Члена наглядової ради, Нікітіна Володимира Андрійовича (паспорт, серія №СН 983574 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві від 03.12.1998), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0035%. %. Посада які обіймала особа: 2001-2011р., головний виконуючий директор в ТОВ "Астрон-Україна", 2011 р. член Наглядової ради. Термін перебування на посаді 1 рік. Особу повторно обрано.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) призначено:
Члена наглядової ради, Кирилова Юрія Геннадійовича (паспорт, серія №СО 315668 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві від 01.02.2000), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0074%. Посада які обіймала особа:ТОВ "Астрон-Україна" Голова Ради з 2002 р. по 2011 р.; ТОВ "Астрон-Україна" Голова консультаційної Ради з 2011 р. по 2014 р. . Термін перебування на посаді 1 рік.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) призначено:
Голову Ревізійної комісії, Сорокіна Павла Павловича (паспорт, серія СМ №119605, виданий Вишгородським РВПУ МВС України в Київській області 23.06.1999 р.), який не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посади які обіймала особа: ТОВ ТК "Дашуківські бентоніти" з 14.08.2000 р. менеджер відділу постачання; з 01.07.2002 зам. Генерального директора по постачанню; з 01.11.2002 р. зам. виконавчого директора; з 01.06.2006 р. зам. генерального директора по постачанню, з 22.03.2010 р. перший заступник голови правління ВАТ "Дашуківські бентоніти", член Наглядової ради ПАТ "Дашуківські бентоніти" з 08.04.2011 р.. Термін перебування на посаді 1 рік. Особу повторно обрано.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) призначено:
Члена Ревізійної комісії, Василенко Олену Олександрівну (паспорт, серія НС №185222, виданий Лисянським РВ УМВС України в Черкаській обл. 20.11.1996 р.), яка не володіє часткою в статутному капiталi товариства. Посада якi обiймала особа: Лисянська філія КБ "Черкаси" бухгалтер з 22.09.94 р. по 20.01.97.р., Управління соціального захисту населення в Лисянському районі головний спеціаліст по призначенню пенсій з 22.12.98 р. по 09.06.2000р., ТОВ "ТК "Дашуківські бентоніти" бухгалтер з 12.06.2000 р. Термін перебування на посаді 1 рік.
Особу повторно обрано.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2014 від 23.04.2014 року) призначено:
Члена ревізійної комісії, Фасоль Олену Олегiвну (паспорт, серія МЕ №904048 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi від 07.10.2008 року), яка не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посада якi обiймала особа: 2006-2012 асистент ГР в ТОВ "Астрон-Україна", з 2012 р. директор ДП "Компанія Інтерсервіс". Термін перебування на посаді 1 рік.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правлiння                    Фрiндт Ю.Л.


23.04.2014

 
Компания «Дашуковские бентониты» продолжает работать на рынках несмотря на тяжелые экономические условия PDF Печать E-mail
22.08.2014 12:41

Компания «Дашуковские бентониты», ведущий производитель продукции из бентонитовой глины, приняла решение не останавливать производство. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, карьер и завод предприятия продолжают свою работу, а отгрузки продукции производятся согласно установленному между контрагентами графику.


Кроме того, компания не отказывается от своих планов дальнейшего расширения линейки выпускаемой продукции за счет кормовых добавок на основе бентонита, а так же от выхода на розничные рынки с гигиеническим наполнителем для животных туалетов. "Дашуковские бентониты" так же выполняет заказы под другими торговыми марками на основе собственного сырья, согласно спецификациям.


«Несмотря на временную остановку наших клиентов, с которыми мы сотрудничаем не первый год, постоянно колеблющийся курс валют и затруднения в ведении деятельности, мы считаем необходимым продолжать работу, - комментирует Глава правления ПАО «Дашуковские бентониты» Юрий Фриндт. – Для многих предприятий Украины мы являемся единственным поставщиком бентонитовой глины.

Высокий курс иностранной валюты ставит под сомнение целесообразность импортирования сырья, а проблемы у предприятий в Восточной Украине, связи которых резко оборвались, могут привести к резкому дефициту сырья и товаров как на промышленных, так и потребительских рынках. Кроме того, компания «Дашуковские бентониты» является одним из немногих бюджетоформирующих предприятий Черкасской области, у которого есть обязательства перед своими рабочими и их семьями. В связи с этим мы оптимизируем работу предприятия и продолжаем активно работать со старыми и новыми клиентами».

 
Компания «Дашуковские бентониты» запустила новую линейку продукции – мелкофракционные гигиенические наполнители PDF Печать E-mail
Подробнее...
 
«ПерваяПредыдущая123456СледующаяПоследняя»

Страница 4 из 6