Home Документы Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год
Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год PDF Печать E-mail

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння Фрiндт Юрiй Людвiгович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП 27.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00223941
4. Місцезнаходження
19330, Україна, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашукiвка, Залiзнична, 6
5. Міжміський код, телефон та факс
(04749) 6 23 30, (04749) 6 23 30
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 81 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dashbent.com в мережі Інтернет 29.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Кiлькiсть фiзичних осiб засновникiв згiдно реєстру складає 1721 особи.

Облiгацiї в звiтному перiодi пiдприємством не випускались.

Акцiї в звiтному перiодi пiдприємством не випускались.

Iншi цiннi папери в звiтному перiодi пiдприємством не випускались.

Пiдприємство в звiтному перiодi власнi акцiї не викупляло.

Гарантiями третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв пiдприємство не користувалось, борговi цiннi папери не випускались.

Державна частка в статутному фондi пiдприємства вiдсутня.

Iнформацiя про видачу сертифiкатiв не зазначається в звязку з проведеною дематерiалiзацiєю акцiй.

Iнформацiя щодо посади корпоративгого секретаря не зазначалась, так як в штатному розкладi товариства вiдсутня.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
10101050036000002
3. Дата проведення державної реєстрації
30.11.2010
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
13719925
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
257
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну;
09.90 - Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин та розроблення карєрiв
46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк"
2) МФО банку
321767
3) Поточний рахунок
26000010132077
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк"
5) МФО банку
321767
6) Поточний рахунок
26000010132077

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Видобування глини, придатної для виробництва формувальних матерiалiв, а також для легких та солестiйких бурових розчинiв 2447 23.04.2001 Державана служба геологiї та надр України 23.04.2016
Опис Лiцензiя переоформлена замiсть лiцензiї № 526 вiд 13.05.1996 року на розробку Дашукiвської дiлянки Черкаського родовища, яке
експлуатується з 1960 року.
Мета лiцензiї: видобування глини, придатної для виробництва формувальних матерiалiв, а також для легких та солестiцких бурових
розчинiв.


14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
17.05.2014 17.05.2014 Багателя Андрiй Олексiйович
Опис Багателя Андрiй Олексiйович займає посаду заступника голови правлiння, по сумiсництву посаду корпоративного секретаря.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ"ДашБент-Iнвест" 32161354 04070, Україна, Київська обл., Подiльський р-н, м.Київ, Набережно-Лугова, буд.8, оф.311 90,0055
МПП "Електромашсервiс" 22555269 35600, Україна, Рівненська обл., м. Дубно, Галицького 1 2,1356
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1721 7,8589
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фрiндт Юрiй Людвiгович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 437061 14.03.1998 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
4) Рік народження
1977
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ТК "Дашукiвськi бентонiти"
01.06.2000р. -30.09.2001р. менеджер вiддiлу постачання
01.10.2001р. -25.03.2004р. - начальник вiддiлу продаж.
26.03.2004.и -31.01.2008р. - заступник генерального директора.
01.02.2008р. - генеральний директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
18.07.2012, обрано 3
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустiльнiк Валентина Олексiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 236624 22.10.2002 Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Черкаська дирекцiя банку "Україна", головний економiст,
ВАТ "Дашукiвськi бентонiти"
2000р-бухгалтер-фiнансiст,
2001р-заступник головного бухгалтера,
2003р-головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
18.07.2012, обрано 3
9) Опис
Контроль та вiдповiдальнiсть за якiсне та своєчасне виконання обв"язкiв, покладених на бухгалтерiю.Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Непога

1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сорокiн Павло Павлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 119605 23.06.1999 Вишгородським РВПУ МВС України в Київськiй обл.
4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ ТК "Дашукiвськi бентонiти"
з 14.08.2000 р. менеджер вiддiлу постачання;
з 01.07.2002 зам. Генерального директора по постачанню;
з 01.11.2002 р. зам. виконавчого директора;
з 01.06.2006 р. зам. генерального директора по постачанню;
з 22.03.2010 р. перший заступник голви правлiння.
з 2011 генеральний директор ТОВ "Даш-Бент Iнвест"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.04.2013, обрано 1
9) Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.

1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плотник Надiя Леонiдiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 157401 12.08.1999 Московським РУГУ МВС України в м. Київ
4) Рік народження
1957
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Астрон-Україна" м. Київ
2001р.-2002 рiк - головний бухгалтер.
2002р.- начальник центрального фiнансово-економiчного управлiння та заступник виконавчого директора.
2011р.- голова наглядової ради ПАТ "Дашукiвськi бентонiти"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.04.2013, обрано 1
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки вiдповiдно до посадової iнструкцiї. Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкiтiн Володимир Андрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 983574 03.12.1998 Харкiвським РУГУ МВС України м.Київ
4) Рік народження
1956
5) Освіта
вища технiчна
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ДП " Компанiя Iнтерсервiс"
2001р. - начальник управлiння економiчної безпеки:
2001-2011р., головний виконуючий директор в ТОВ "Астрон-Україна",
2011р. -член наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.04.2013, обрано 1
9) Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.

1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фасоль Олена Олегiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 904048 07.10.2008 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Київ
4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Секретар ПП "Самекс" м. Київ
помiчник директора представництва ВАТ ТД "Луганськi акумулятори"
помiчник виконавчої ради ЗАО "Астрон-Україна" м. Київ.
з 04.2011 року ДП "Компанiя Iнтерсервiс", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.04.2013, обрано 1
9) Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.

1) Посада
Заступник голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шлiхта Микола Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НС 218000 05.03.1997 Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
1962
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
служба в органах внутрiшнiх справ;
начальник управлiння економiчної безпеки ТОВ "ТК"Дашукiвськi бентонiти"
з 2011р. заступник голови правлiння ПАТ "Дашукiвськi бентонiти"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
18.07.2013, обрано 3
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Василенко Олена Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НС 185222 20.11.1996 Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Лисянська фiлiя КБ "Черкаси" бухгалтер з 22.09.94 р. по 20.01.97.р.,
Управлiння соцiального захисту населення в Лисянському районi головний спецiалiст по призначенню пенсiй з 22.12.98 р. по 09.06.2000р.,
ТОВ "ТК "Дашукiвськi бентонiти" бухгалтер з 12.06.2000 р. Термiн перебування на посадi 1 рiк.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.04.2013, обрано 1
9) Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.

1) Посада
Заступник голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Багателя Андрiй Олексiйоiвич
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НС 185919 18.12.1996 Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" провiдний юрисконсульт з 03.03.2003 р. Термiн перебування на посадi 3 роки.


8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.01.2014, обрано 3
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кирилов Юрiй Генадiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 315668 01.02.2000 Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi
4) Рік народження
1961
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Астрон-Україна" Голова Ради з 2002 р. по 2011 р.; ТОВ "Астрон-Україна" Голова консультацiйної Ради з 2011 р. по 2014 р. . Термiн перебування на посадi 1 рiк.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано 1
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню.Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Фрiндт Юрiй Людвiгович ВО 437061 14.03.1998 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 1 544 0,0028 1 544 0 0 0
Головний бухгалтер Пустiльнiк Валентина Олексiївна НЕ 236624 22.10.2002 Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 0 0 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Сорокiн Павло Павлович СМ 119605 23.06.1999 Вишгородським РВПУ МВС України в Київськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Плотник Надiя Леонiдiвна СО 157401 12.08.1999 Московським РУГУ МВС України в м. Київ 100 0 100 0 0 0
Член Наглядової ради Нiкiтiн Володимир Андрiйович СН 983574 03.12.1998 Харкiвським РУГУ МВС України м.Київ 1 930 0,0035 1 930 0 0 0
Член Наглядової ради Фасоль Олена Олегiвна МЕ 904048 07.10.2008 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Київ 0 0 0 0 0 0
Заступник голови правлiння Шлiхта Микола Iванович НС 218000 05.03.1997 Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Василенко Олена Олександрiвна НС 185222 20.11.1996 Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 0 0 0 0 0 0
Заступник голови правлiння Багателя Андрiй Олексiйович НС 185919 18.12.1996 Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Кирилов Юрiй Генадiйович СО 315668 01.02.2000 Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi 4 100 0,0074 4 100 0 0 0
Усього 7 674 0,014 7 674 0 0 0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред'явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред'явника
ТОВ"Даш-Бент-Iнвест 32161354 01030, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, Набережно-Лугова, буд.8, оф.311 49 394 742 90,0055 49 394 742 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред'явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред'явника

Усього 49 396 286 90,0055 49 396 286 0 0 0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові
X
Дата проведення 23.04.2014
Кворум зборів 98,1
Опис


ПРОТОКОЛ № 1/2014
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Дашукiвськi бентонiти"
вiд 23 квiтня 2014 року
c. Дашукiвка

Мiсцезнаходження товариства: Україна, 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашукiвка
Форма проведення загальних зборiв акцiонерiв: очна
Дата i час проведення загальних зборiв: 23 квiтня 2014 року, 12-00 годин.
Дата складання протоколу загальних зборiв: 25 квiтня 2014 року
Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашукiвка, актовий зал ПАТ "Дашукiвськi бентонiти", кабiнет №17
Час початку реєстрацiї осiб, що мають право на участь у загальних зборах: 10-30 годин.
Час закiнчення реєстрацiї осiб, що мають право на участь у загальних зборах: 11-30 годин.
Час вiдкриття зборiв: 12-00 годин.
Час закриття загальних зборiв: 13-15 годин.

ПРИСУТНI:
Акцiонери публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" згiдно з Реєстром акцiонерiв;
Голова Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Плотник Н.Л.
Член Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Фасоль О.О;
Член Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Нiкiтiн В.А. ;
Голова Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Сорокiн П.П.
Голова Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Фрiндт Ю. Л.;
Член Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Багателя А.О..;
Член Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Пустiльнiк В.О.;
Член Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Шлiхта М.I.;
Член Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Вальдман В.I
Член Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" - Василенко О.О.

Загальнi збори акцiонерiв вiдкрив голова правлiння ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" Фрiндт Ю.Л., який надав слово представнику реєстрацiйної комiсiї ТОВ "Фiнансова компанiя "Дельта" Гуцал Дiнi Георгiївнi для повiдомлення результатiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули на загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Дашукiвськi бентонiти".

СЛУХАЛИ:
Голову реєстрацiйної комiсiї, представника ТОВ "Фiнансова компанiя "Дельта", що є зберiгачем цiнних паперiв ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" - Гуцал Д.Г., яка зачитала Протокол реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" вiд 23 квiтня 2014 р..
Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв розпочалась 23 квiтня 2014 року о 10.30 та закiнчилась об 11.30 за мiсцем проведення загальних зборiв акцiонерiв у примiщеннi актового залу (кабiнет №17) ПАТ "Дашукiвськi бентонiти", за адресою: Україна, обл. Черкаська, р-н. Лисянський, с. Дашукiвка. Реєстрацiя акцiонерiв та їх уповноважених осiб проводилась на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Нацiональним депозитарiєм України, Публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти", та документiв, що засвiдчують особу акцiонера i їх представникiв та пiдтверджують повноваження на участь у загальних зборах акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти". Згiдно зi статутом ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" статутний фонд товариства складає 13 719 925 грн., який подiлено на 54 879 700 (п'ятдесят чотири мiльйона вiсiмсот сiмдесят дев'ять тисяч сiмсот) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Повiдомлення про Загальнi збори та порядок денний, згiдно до Статуту, опублiкованi в офiцiйному друкованому виданнi НКЦПФР - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 52 (1805) вiд 18.03.2014 р., та персонально доведено до акцiонерiв листами.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах та право на голосування по всiх питаннях порядку денного складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 16.04.2014р., становить 1723 акцiонерiв.
100 (сто) вiдсоткiв голосiв вiдповiдає - 54 879 700 (п'ятдесят чотири мiльйона вiсiмсот сiмдесят дев'ять тисяч сiмсот) простих iменних акцiй ПАТ "Дашукiвськi бентонiти".
60 (шiстдесят) вiдсоткiв плюс 1 голос вiдповiдає - 32 927 821 (тридцять два мiльйона дев'ятсот двадцять сiм тисяч вiсiмсот двадцять одна) проста iменна акцiя ПАТ "Дашукiвськi бентонiти".

Реєстрацiйною комiсiєю зафiксованi наступнi результати: 23 квiтня 2014 року зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники, якi у сукупностi володiють 53 833 920 (п'ятдесят три мiльйонiв вiсiмсот тридцять три тисячi дев'ятсот двадцять ) простих iменних акцiй ПАТ "Дашукiвськi бентонiти", що становить 98,1 % вiд загальної кiлькостi голосiв.
Для прийняття рiшень по питанням порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дашукiвськi бентонiти", простою бiльшiстю голосiв необхiдно 26 916 961 (двадцять шiсть мiльйони дев'ятсот шiстнадцять тисяч дев'ятсот шiстдесят один) голосiв вiд присутнiх на зборах учасникiв.
Для прийняття рiшень по питанням порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дашукiвськi бентонiти", квалiфiкованою бiльшiстю у ? голосiв необхiдно 40 375 440 (сорок мiльйонiв триста сiмдесят п'ять тисяч чотириста сорок) голосiв вiд присутнiх на зборах учасникiв.
Реєстрацiйна комiсiя постановляє: згiдно ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" вважати правомочними, рекомендувати загальним зборам акцiонерам розпочати роботу.


УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити результати роботи реєстрацiйної комiсiї зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти".
2. Розпочати загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти".
Голосували: "за" - 53 833 920 голосiв (одностайно).

(протокол реєстрацiйної комiсiї додається)

Обрана президiя зборiв:
1. Плотник Н.Л.- Голова Наглядової ради ПАТ "Дашукiвськi бентонiти";
2. Фрiндт Ю.Л. -Голова правлiння ПАТ "Дашукiвськi бентонiти";
3. Сорокiн П.П. - Член Наглядової ради ПАТ "Дашукiвськi бентонiти"

Голосували: "за" - 53 833 920 голосiв (одностайно).

Затверджено порядок денний зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти":

1. Обрання голови та секретаря, членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товариства.
2. Розгляд звiту Виконавчого органу - Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з головою та членами Наглядової ради Товариства.
10. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Про визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Голосували: "за" - 53 833 920 голосiв (одностайно).
- Голосування на зборах згiдно Статуту i Закону України "Про акцiонернi товариства" проводиться за допомогою бюлетенiв, за принципом одна акцiя - один голос, крiм кумулятивного голосування.
- Результати голосування оголошуються до початку голосування з наступного питання порядку денного.
- Перерва робиться через кожну годину безперервної роботи тривалiстю не бiльше 15 хвилин. Перерва оголошується головою Зборiв.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1. Обрання голови та секретаря, членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товариства.
Слухали: голову Наглядової ради, Плотник Н.Л., яка запропонувала для проведення зборiв обрати голову зборiв, секретаря зборiв, лiчильну комiсiю, затвердити регламент.
Запропоновано:
Обрати:
" Голова зборiв - Фрiндт Юрiй Людвигович
" Секретар зборiв - Багателя Андрiй Олексiйович
Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб:
" голова - Гуцал Дiна Георгiївна,
" член - Яхненко Надiя Антонiвна,
" член- Астiоненко Олег Сергiйович
представники Депозитарної установи ТОВ "ФК "Дельта". Затвердити договiр укладений iз Депозитарною установою ТОВ "ФК "Дельта" про надання повноважень Лiчильної комiсiї.
Затвердити наступний Регламент зборiв.
" Доповiдач- до 15 хвилин.
" Виступаючi - до 5 хвилин.
" Перерва - до 30 хвилин та/або у разi необхiдностi оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдповiдно п.8 ст.42 Закону України "Про акцiонернi товариства".

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 49 403 666 Голосiв 91,77 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0 %
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 430 254 Голосiв 8,23 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй


Рiшення прийнято.
Обрати:
" Голова зборiв - Фрiндт Юрiй Людвигович
" Секретар зборiв - Багателя Андрiй Олексiйович
Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб:
" голова - Гуцал Дiна Георгiївна,
" член - Яхненко Надiя Антонiвна,
" член- Астiоненко Олег Сергiйович
представники Депозитарної установи ТОВ "ФК "Дельта". Затвердити договiр укладений iз Депозитарною установою ТОВ "ФК "Дельта" про надання повноважень Лiчильної комiсiї.
Затвердити наступний Регламент зборiв.
" Доповiдач- до 15 хвилин.
" Виступаючi - до 5 хвилин.
" Перерва - до 30 хвилин та/або у разi необхiдностi оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдповiдно п.8 ст.42 Закону України "Про акцiонернi товариства".


Питання 2. Розгляд звiту Виконавчого органу - Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.

Слухали: Слухали: голову Правлiння, Фрiндта Ю.Л., який прозвiтував про дiяльнiсть Товариства за звiтнiй перiод. Ознайомив акцiонерiв з основними показниками господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Акцентував увагу на покращеннi фiнансового стану Товариства i як наслiдок, зменшення збиткiв вiд дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Зауважив, що господарська дiяльнiсть Товариства залежна вiд полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi. Висловив сподiвання на досягнення стабiлiзацiї та проведення економiчних реформ. Наголосив, що в 2014 роцi прiоритетним в роботi залишається знаходження шляхiв по покращенню фiнансового стану Товариства, погашенню збиткiв, збереження та розвиток Товариства.
Запропоновано:
"Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердити напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу Правлiння у 2013 роцi вважати задовiльною. правлiнню Товариства в 2014 роцi i надалi провадити свою дiяльнiсть для забезпечення фiнансово-економiчного зростання та розвитку Товариства."

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 49 403 666 Голосiв 91,77 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 4 430 254 Голосiв 8,23 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%

Прийняте рiшення:
Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердити напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу Правлiння у 2013 роцi вважати задовiльною. Керiвництву Товариства в 2014 роцi i надалi провадити свою дiяльнiсть для забезпечення фiнансово-економiчного зростання та розвитку Товариства.

Питання 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

Слухали: голову Наглядової ради, Плотник Н.Л., яка ознайомила присутнiх з роботою Наглядової ради у 2013 роцi. Повiдомила, що засiдання ради проводились по мiрi необхiдностi. Основна увага придiлялася забезпеченню фiнансово-економiчної стабiльностi Товариства, утриманню конкурентноспроможної позицiї Товариства на ринку виконуємих робiт тощо. Зазначила, що в звiтному роцi, як i в минулому, Наглядова рада здiйснювала всi можливi дiї для розвитку Товариства та розширення ринкiв збуту продукцiї, яку виробляє Товариство. Наглядова рада разом з Правлiнням Товариства забезпечувала стабiльну та ефективну роботу протягом усього звiтного перiоду.

Запропоновано:
"Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту роботу Наглядової ради вважати задовiльною. Наглядовiй радi i надалi провадити свою дiяльнiсть в тiснiй спiвпрацi з правлiнням товариства для забезпечення фiнансово-економiчного зростання та розвитку Товариства."

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 49 403 666 Голосiв 91,77 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 4 430 254 Голосiв 8,23 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%

Прийняте рiшення:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту роботу Наглядової ради в 2013 роцi вважати задовiльною. Наглядовiй радi Товариства в 2014 роцi i надалi провадити свою дiяльнiсть в тiснiй спiвпрацi з Правлiнням Товариства для забезпечення економiчного зростання та розвитку Товариства.


Питання 4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.

Слухали: : члена Ревiзiйної комiсiї, Василенко О.О., яка прозвiтувала про роботу Ревiзiйної комiсiї в 2013 роцi. Ознайомила зi звiтом, який складений за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, де пiдтверджена достовiрнiсть та повнота даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод
Запропоновано:
"Прийняти до вiдома та затвердити звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. За наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк вважати достовiрною та повною. Порядок ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi Товариством вiдповiдає чинному законодавству України."

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв 91,76 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%

Прийняте рiшення:
Прийняти до вiдома та затвердити звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. За наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк вважати достовiрною та повною. Порядок ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi Товариством вiдповiдає чинному законодавству України.


Питання 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013 р.

Слухали: Затвердження рiчного звiту та балансу товариства станом на 31.12.2013р. Доповiдач головний економiст ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" - Холоменюк Лiда Якiвна, яка зазначила, що фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку i достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" за 2013 рiк.. Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами.
1. Валюта балансу 146078
2. Власний капiтал 61905
3. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 61191
4. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 47811
5. Валовий прибуток 13380
6. Iншi операцiйнi доходи 919
7. Адмiнiстративнi витрати 5278
8. Витрати на збут 8583
9. Iншi операцiйнi витрати 3208
10. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (збиток) 2770
11. Iншi доходи 3
12. Iншi фiнансовi доходи 82
13. Фiнансовi витрати 4243
14. Фiнансовий результат до оподаткування (збиток) 6928
15. Дохiд з податку на прибуток 2651
16. Чистий збиток 4277


Запропоновано:
"Рiчний звiт ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" за 2013 рiк затвердити. Затвердити Баланс ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" станом на 31.12.2013 р."

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв 91,76 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%
Прийняте рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" за 2013 рiк. Затвердити Баланс ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" станом на 31.12.2013р.

Питання 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариств у 2013 роцi.

Слухали: головного бухгалтера, Пустельник В.О., яка доповiла, що за результатами 2013 року Товариством отримано збиток у сумi 4 277 грн., який згiдно стандартiв бухоблiку вiдноситься на витрати майбутнiх перiодiв. За вiдсутнiстю прибутку вiдрахування до резервного фонду не здiйснюються, дивiденди не нараховуються i не сплачуються.
Запропоновано:
"Збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 роцi в розмiрi 4 277 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. Вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати. Дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не сплачувати."

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв 91,76 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%

Прийняте рiшення:
Збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 роцi в розмiрi 4 277 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. Вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати. Дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не сплачувати.

Питання 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Слухали: голову зборiв, Фрiндта Ю.Л., який повiдомив, про закiнчення 12.04.2014р., термiну на який було обрано Наглядову раду Товариства та про необхiднiсть припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Запропоновано:
"У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради товариства припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "Дашукiвськi бентонiти":
" Голова Наглядової ради - Плотник Надiя Леонiдiвна
" Член Наглядової ради - Нiкiтiн Володимир Андрiйович
" Член Наглядової ради - Фасоль Олена Олегiвна"

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%
Прийняте рiшення
У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради товариства припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "Дашукiвськi бентонiти":
" Голова Наглядової ради - Плотник Надiя Леонiдiвна
" Член Наглядової ради - Нiкiтiн Володимир Андрiйович
" Член Наглядової ради - Фасоль Олена Олегiвна

Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали: голову зборiв, Фрiндта Ю.Л., який повiдомив, про закiнчення 12.04.2014р., термiну, на який було обрано Ревiзiйну комiсiю Товариства та про необхiднiсть припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Запропоновано:
У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Дашукiвськi бентонiти":
" Голова Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло Павлович
" Член Ревiзiйної комiсiї - Вальдман Вiктор Iгорович
" Член Ревiзiйної комiсiї - Василенко Олена Олександрiвна
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%

Прийняте рiшення
У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Дашукiвськi бентонiти":
" Голова Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло Павлович
" Член Ревiзiйної комiсiї - Вальдман Вiктор Iгорович
" Член Ревiзiйної комiсiї - Василенко Олена Олександрiвна


Питання 9. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з головою та членами Наглядової ради Товариства.
Слухали: голову зборiв, Фрiндта Ю.Л., який зазначив, що у зв'язку з припиненням повноважень голови та членiв Наглядової ради необхiдно обрати нових членiв (новий склад) Наглядової ради, встановити розмiр їх винагороди. Обрати особу, яка уповноважуватиметься вiд iменi Товариства на пiдписання цивiльно-правових (трудових) договорiв з членами Наглядової ради.
Звернув увагу присутнiх на те, що голосування по питанню обрання членiв Наглядової Ради проходитиме шляхом кумулятивного голосування згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Запропоновано:
Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у складi 3-х осiб. Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб строком на 1 рiк.
Встановити розмiр винагороди для Голови та членiв Наглядової ради - згiдно штатного розкладу.
Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Призначити Голову зборiв (Голову правлiння ПАТ "Дашукiвськi бентонiти"), уповноваженою особою Товариства на пiдписання трудових договорiв з членами Наглядової ради.
Члени Наглядової ради набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Наглядової ради, а саме з 23.04.2014р.

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв 91,76 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%
Обрати членами Наглядової Ради:
" Плотник Надiя Леонiдiвна
" Нiкiтiн Володимир Андрiйович
" Кирилов Юрiй Геннадiйович

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати кумулятивного голосування:
Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, що мають акцiонери, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
161 501 760

п/п П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв "ЗА" кожного кандидата
11. Плотник Надiя Леонiдiвна
49 400 666
2. Нiкiтiн Володимир Андрiйович
49 400 666
3. Кирилов Юрiй Геннадiйович
49 400 666
Прийняте рiшення
Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у складi 3-х осiб. Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб строком на 1 рiк.
Встановити розмiр винагороди для Голови та членiв Наглядової ради - згiдно штатного розкладу.
Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Призначити Голову зборiв (Голову правлiння ПАТ "Дашукiвськi бентонiти"), уповноваженою особою Товариства на пiдписання трудових договорiв з членами Наглядової ради.
Члени Наглядової ради набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Наглядової ради, а саме з 23.04.2014р.
Обрати членами Наглядової Ради:
" Плотник Надiя Леонiдiвна
" Нiкiтiн Володимир Андрiйович
" Кирилов Юрiй Геннадiйович

Питання 10. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали: голову зборiв, Фрiндта Ю.Л., який зазначив, що у зв'язку з припиненням повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї необхiдно обрати нових членiв (новий склад) Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердити умови договору, що укладатиметься з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, встановити розмiр їх винагороди, обрати особу, яку загальнi збори уповноважать на пiдписання цих договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Звернув увагу присутнiх на те, що голосування по питанню обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства проходитиме шляхом кумулятивного голосування згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Запропоновано:
Визначити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi 3-х осiб. Обрати Ревiзiйну комiсiї у складi 3-х осiб строком на 1 рiк.
Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою та кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою дiяльнiсть безоплатно. Призначити Голову Наглядової ради Товариства, уповноваженою особою Товариства на пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Ревiзiйної комiсiї, а саме з 23.04.2014р.

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв 91,76 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%

Обрати членами Ревiзiйної комiсiї:
" Голова Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло Павлович
" Член Ревiзiйної комiсiї - Фасоль Олена Олегiвна
" Член Ревiзiйної комiсiї - Василенко Олена Олександрiвна

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати кумулятивного голосування:
Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, що мають акцiонери, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
161 501 760

п/п П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв "ЗА" кожного кандидата
11. Сорокiн Павло Павлович
49 400 666
2. Фасоль Олена Олегiвна
49 400 666
3. Василенко Олена Олександрiвна
49 400 666
Прийняте рiшення
Визначити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi 3-х осiб. Обрати Ревiзiйну комiсiї у складi 3-х осiб строком на 1 рiк.
Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою та кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою дiяльнiсть безоплатно. Призначити Голову Наглядової ради Товариства, уповноваженою особою Товариства на пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Ревiзiйної комiсiї, а саме з 23.04.2014р.
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї:
" Голова Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло Павлович
" Член Ревiзiйної комiсiї - Фасоль Олена Олегiвна
Член Ревiзiйної комiсiї - Василенко Олена Олександрiвна

Питання 11. Про визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Слухали: юрисконсульта Багателю А.О., який повiдомив, що вiдповiдно ч.3 ст. 70 Закону України
"Про акцiонернi товариства" якщо на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо
визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської
дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчиняться протягом не бiльше одного року. Зауважив, що в ситуацiї, яка склалася на
сьогоднiшнiй день в країнi i яка безпосередньо впливає на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства неможливо визначити характер значних правочинiв, розмiр їх граничної вартостi тощо.
Запропоновано:
"У зв'язку з неможливiстю на сьогоднiшнiй день визначити, якi значнi правочини будуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, в наслiдок економiчної ситуацiї яка склалася в країнi, не визначати характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попередньо не схвалювати цi значнi правочини та не надавати повноваження посадовим особам на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв 54 879 700 Голосiв 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . .. 49 403 666 Голосiв 90,02 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . 4 430 254 Голосiв 8,08 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв
"Утримався" . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%
Прийняте рiшення:
У зв'язку з неможливiстю на сьогоднiшнiй день визначити, якi значнi правочини будуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, в наслiдок економiчної ситуацiї яка склалася в країнi, не визначати характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попередньо не схвалювати цi значнi правочини та не надавати повноваження посадовим особам на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Всi питання, винесенi до порядку денного наших зборiв, розглянутi.

Цей протокол оформлений за пiдсумками роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства "23" квiтня 2014 року. Невiд'ємною частиною цього протоколу є перелiк акцiонерiв та їх представникiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства "23" квiтня 2014 року та протокол про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства "23" квiтня 2014 року.


Зауважень по веденню Загальних зборiв акцiонерiв не надiйшло.

Голова зборiв Ю.Л. Фрiндт

Секретар А.О. Багателя

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів 31.12.2014 31.12.2013
Опис Фонд для виплати дивiдендiв по результатах роботи за 2013 рiк в 2014 роцi не створювався. Дивiденди в 2014 роцi не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Фiнансова компанiя "Дельта"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35158559
Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, м. Черкаси, Байди Вишнивецького, 37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №393913
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовго ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.02.2008
Міжміський код та телефон 0472330941
Факс 0472330941
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Формування та ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, iнформацфйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв,
консультування з питань обiгу цiнних паперiв та облiку прав власностi на них, консультування з питань виготовлення сертифiкатiв цiнних паперiв та
органiзацiї випускiв цiнних паперiв, складання перелiкiв осiб, якi мають право на отримання доходiв за цiнними паперами.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПП "Аудиторська фiрма " Аудит-Оптiм"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21613474
Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., Подiльський р-н, м.Київ, Хорива,23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0295
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0444257499
Факс 0444257499
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис ПП"Аудиторська фiрма"Аудит-Оптiм" згiдно договору до договору № 27 вiд 25 березня 2014 року року провела аудиторську перевiрку достовiрностi даних фiнансової звiтностi, стану бухгалтерського та податкового облiку, вiдповiдностi первинних та розпорядчих документiв вимогам чинного законодавства України за 2013 рiк.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПрАТ СК "Провiдна"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23510137
Місцезнаходження 03049, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський,25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №520914
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiн. послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010
Міжміський код та телефон 0444921818
Факс 0444921810
Вид діяльності Страхова дiядьнiсть
Опис Обовязкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi,
перевезення небезпечних вантажiв,
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ"Торгова електрична компанiя"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36530971
Місцезнаходження 04053, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, Глибочицька, 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №391282
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2010
Міжміський код та телефон 0444846809
Факс 0444846809
Вид діяльності Постачання електроенергiї
Опис Постачання електроенергiї згiдно Договору №31Е вiд 17.09.2012 року .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ"Українська нафто-газова компанiя"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37764888
Місцезнаходження 18015, Україна, Харківська обл., д/в р-н, м. Харкiв, Б. Хмельницького,24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2010
Міжміський код та телефон н/д
Факс н/д
Вид діяльності Поставка природного газу
Опис Поставка природного газу згiдно Договору №П/12-11;К-ДБ-4-0528/1 вiд 28.05.2012 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №АД 065586
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального звязку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.08.2012
Міжміський код та телефон 0443777943
Факс 0443777943
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв


X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.04.2010 115/1/10 ДКЦПФР UA4000066542 Документарні іменні 0,25 54 879 700 13 719 925 100
Опис ПАТ"Дашукiвськi бентонiти" протягом 2014 року на бiржових та позабiржових торгах не виставлялися.
Додаткової емiсiї акцiй в 2014 роцi не було.
Операцiй по лiстингу та делiстингу не було.


XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Стисла iсторiя пiдприємства: починаючи з 1963 року по 1967 рiк проводилась розробка бентонiтових глин рудоуправлiнням "Ватутiновугiлля", з 1967-1972 р.р. продовження розробки бентоглин Костянтинiвським заводом "Обважнювачiв", з 1972-1976 р.р. Дашукiвська дiльниця Орiховського кар'єру ВПО Союзформоматерiали, з 1 сiчня 1976 року кар'єр переданий Дашукiвському комбiнату бентонiтових глин (пiдпорядкований Мiнстанкопрому СРСР)
ВАТ "Бентонiт" засновано вiдповiдно до рiшення регiонального фонду держмайна України по Черкаськiй областi шляхом перетворення Дашукiвського комбiнату бентонiтових глин у вiдкрите акцiонерне товариство "Бентонiт" вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних сертифiкатiв" № 699/94 вiд 26.11.1994 р.
ВАТ "Бентонiт" зареєстровано вiдповiдно до рiшення Лисянської районної держадмiнiстрацiї за № 116 вiд 18.12.1995 р. Пiдприємство взято на податковий облiк у Державнiй податковiй адмiнiстрацiї смт. Лисянка 03 липня 1997 року, iдентифiкацiйний код платника податкiв № 002239423189, iдентифiкацiйний код пiдприємства № 00223941. Форма власностi приватна. ВАТ "Бентонiт" розробляє потужне родовище бентонiтових глин, прогнознi запаси сировини складають 10 мiльярдiв тон. Дашукiвська дiльниця являється частиною родовища бентонiтових глин, розташованих на територiї Лисянського району Черкаської областi України. Розмiр загальної площi земель станом на 1.01.2013 р., що знаходиться в землекористуваннi пiдприємства, становить 138,8209 га.в т.ч.: пiд кар'єрними розробками родовища бентонiтових глин 48,5 га., земля розмiщена в межах гiрничого вiдводу пiдприємства земель Дашукiвської сiльської Ради - 57,3 га., землi пiд виробничими будiвлями та комунiкацiями 33,0209га.
Основна дiяльнiсть пiдприємства: видобування, виробництво та збут бентопродукцiї. Продукцiя пiдприємства використовується у всiх галузях народного господарства, в тому числi: металургiйнiй, нафтопереробнiй та ливарному виробництвi. До 1980 року пiдприємство займалося видобуванням глини кускової i реалiзацiєю її споживачам. З серпня 1980 року розпочато виробництво бентонiтового порошку, який використовують в якостi мiнеральних зв'язуючих в складi формувальних сумiшей в ливарному виробництвi, нафтогазовiй промисловостi - виготовлення бурових розчинiв. З червня 1996 року освоєно новий вид продукцiї менш енергоємкий, трудоємкий - глину модифiковану, яка використовується гiрничо-збагачувальними пiдприємствами для формування залiзорудного концентрату при виготовленнi залiзорудних окатишiв, якi використовуються у доменному виробництвi. З травня 2003 року розпочато виробництво високоякiсних бентонiтових порошкiв (ПБА). Протягом 2010 року освоєний новий вид продукцiї - глину бентонiтову для гiгiєнiчних наповнювачiв котячих туалетiв ( глину бентонiтову фракцiйну).
За твердженням фахiвцiв Державного комiтету геологiї i використання надр України застосування бентонiтових глин може бути значно ширшим. Вони, наприклад, використовуються для очищення рослинних олiй, сокiв, вин, грануляцiї мiнеральних добрив, при виробництвi фармацевтичних препаратiв, полiмерiв, фарб, клеїв, вогнегасних сумiшей.
06.05.2000 року ВАТ "Бентонiт" перереєстровано Лисянською районною державною адмiнiстрацiєю в зв'язку зi змiною назви на ВАТ "Дашукiвськi бентонiти".
Рiшенням загальних позачергових зборiв акцiонерiв 26 листопада 2010 року вiдкрите акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти" перейменоване в публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти".


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв Товариства за 2014 рiк склала 257 чол., працiвники та осiб, якi працювали за сумiсництвом в 2014 роцi - 1 працiвник, працiвники, якi працювали на умовах неповного робочого дня в 2014 роцi вiдсутнi.
Фонд оплати працi працiвникiв в 2014 роцi склав 6240,7 тис. грн., зменшився порiвняно з 2013 роком на 1283 тис. грн. внаслiдок фiнансової i економiчної кризи, яка привела до нестабiльної роботи металургiйнi, машинобудiвнi пiдприємства, зменшення потреб в придбаннi бентопродукцiї, а вiдповiдно, змiни режиму роботи виробництва.
Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв ПВП за 2014 рiк становила по факту 2032,2 грн., що в порiвняннi з минулим роком зменшилась на 80,1 грн.,в порiвняннi з планом на 167,8 грн. Проте середньомiсячна заробiтна плата у 1,66 раза перевищує рiвень мiнiмальної заробiтної плати (1218 грн.). Темп росту заробiтної плати становить 96,2 %, а темп росту продуктивностi працi 34,9%. Спiввiдношення мiж приростом продуктивностi працi i приростом середньомiсячної заробiтної плати становить - 61,3. Причиною порушення спiввiдношення мiж приростом продуктивностi працi i приростом середньомiсячної заробiтної плати є нестабiльна робота пiдприємства.

Кадрова програма пiдприємства включає в себе пiдготовку працiвникiв робiтничих професiй, а саме: в 2014 роцi пройшла навчання завiдуюча центральною заводською лабораторiєю з охорони працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях. В планi 2015 року навчання вiдповiдального за безпечну експлуатацiю газового господарства промислового пiдприємс тва в кiлькостi 3-з осiб.


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будб-яких обєднань .

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариством спiльна дiяльнiсть з iншими пiдприємствами, установами та органiзацiями не проводиться.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та подало попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк.
При пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року була використана порiвняльна iнформацiя iз попередньої фiнансової звiтностi за 2012рiк.
Товариство використовувало такi самi облiковi полiтики для пiдготовки звiту про фiнансовий стан за МСФЗ на початок перiоду та щодо усiх перiодiв вiдображених у його першiй фiнансовiй звiтностi за МСФЗ.
Основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства в 2014 р. є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi з урахуванням дiючих роз'яснень МФУ, Державної служби статистики України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Облiкова полiтика Товариства визначає основнi засади ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi з дотриманням основних принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реєстрацiї господарських операцiй, якi передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 1707-111 вiд 11.05.2000р. та МСФЗ. Облiкова полiтика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури, якi Товариство використовує при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ,встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" складається на основi припущення, що Товариство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином. Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку використовується автоматизована облiкова програма "1С Бухгалтерiя".
Важливi аспекти облiкової полiтики Товариства:
-до складу основних засобiв вiдносяться будiвлi i споруди, машини i обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, меблi, та iншi основнi засоби з термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв та вартiстю бiльше 2500 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу для всiх основних засобiв;
-амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом;
-запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї;
-вибуття запасiв проводиться по методу середньозваженої собiвартостi;
-нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв;
-витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi;
Фiнансовi iнвестицiї Товариства первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю.
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховувалась у першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основною продукцiєю є глини кусковi бентонiтовi та палигорскiтовi, глина бентонiтова модифiкована та глина формувальна бентонiтова порошкоподiбна активована i неактивована.
В результатi модернiзацiї iснуючого обладнання, пiдвищення якостi виробленої продукцiї, розвитку власних науково-технiчних розробок планується збiльшити долю нової високотехнологiчної продукцiї.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Для подальшого розвитку пiдприємства передбачається у 2015 роцi здiйснити ряд iнвестицiй на загальну суму 2,2 млн. грн. в т.ч.:
- покращення дiючих технологiй - 1,0 млн.грн; - пiдтримка дiючих технологiй - 1,1 млн.грн.; iнше -0,1 млн. грн.
Вище перелiченi iнвестицiйнi заходи дадуть можливiсть здiйснити модернiзацiю виробництва, яка буде спрямована на пiдвищення спроможностi дiючих технологiчних потужностей, знизити собiвартiсть виробництва, пiдвищити конкурентноспроможнiсть нашої продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринку з метою забезпечення високого рiвня задоволеностi замовникiв.
За звiтний 2014 рiк сума капiтальних iнвестицiй без урахуванням ПДВ склала лише 149 тис.грн., в т.ч.:
- iнвестицiї у матерiальнi активи 135 тис. грн., iз них:у придбання машин, обладнання, транспортних засобiв 27тис.грн., iншi матерiальнi активи 108 тис.грн., капiтальнi iнвестицiї у нематерiальнi активи 14 тис.грн.
Iз-за вiдсутностi коштiв капiтальнi iнвестицiї на пiдприємствi майже не здiйснювались. За 2014 рiк введено в дiю основних фондiв без врахування ПДВ на суму 489 тис.грн.,це складає 25% проти минулого року.
За 2013 рiк сума капiтальних iнвестицiй без урахуванням ПДВ склала 1691тис.грн., в т.ч.:
- iнвестицiї у матерiальнi активи 1676тис. грн., iз них:у придбання машин, обладнання, транспортних засобiв 1118 тис.грн., iншi матерiальнi активи 558 тис.грн., капiтальнi iнвестицiї у нематерiальнi активи 15 тис.грн.
За звiтний перiод в структурi капiтальних iнвестицiй велику частку займає придбання машин та обладнання, транспортних засобiв - 66,1%, iншi матерiальнi активи - 33%, нематерiальнi активи - 0,9%. В порiвняннi з попереднiм роком обсяг капiтальних iнвестицiй зрiс на 314 тис.грн. За 2013 рiк введено в дiю основних фондiв без врахування ПДВ на суму 1млн.622 тис.грн., темп росту проти минулого року складає 134,4% (415тис.грн).
За 2012 рiк сума капiтальних iнвестицiй без урахуванням ПДВ склала 1424 тис.грн., в т.ч.:
- iнвестицiї в основний капiтал 857 тис. грн., iз них: машини, обладнання 756 тис.грн., iншi необоротнi матерiальнi активи 505 тис.грн., капiтальнi iнвестицiї у нематерiальнi активи 62 тис.грн.
За 2012 рiк в структурi капiтальних iнвестицiй велику частку займає придбання машин та обладнання - 60,2%, iншi необоротнi матерiальнi активи - 35,5%, нематерiальнi активи - 4,3%. В порiвняннi з попереднiм роком обсяг капiтальних iнвестицiй зрiс на 949 тис.грн. За 2012 рiк введено в дiю основних фондiв без врахування ПДВ на суму 1млн .207 тис.грн., темп росту проти минулого року складає141,7% (355тис.грн).

За 2011 рiк сума капiтальних iнвестицiй без урахуванням ПДВ склала 475тис.грн., в т.ч.: - iнвестицiї в основний капiтал 403 тис. грн., iз них: машини, обладнання 403 тис.грн., iншi необоротнi матерiальнi активи 64 тис.грн., капiтальнi iнвестицiї у нематерiальнi активи 8 тис.грн.
За перiод в структурi капiтальних iнвестицiй велику частку займає придбання машин та обладнання - 84,8%, iншi необоротнi матерiальнi активи - 13,5%, матерiальнi активи - 1,7%. В порiвняннi з попереднiм роком обсяг капiтальних iнвестицiй зменшився на 852
тис.грн. За 2011 рiк введено в дiю основних фондiв без врахування ПДВ на суму 852 тис.грн., темп росту проти минулого року складає101,2% (10 тис.грн).
За 2010 рiк сума капiтальних iнвестицiй без урахуванням ПДВ склала 1млн.327 тис. грн., в т.ч.: - iнвестицiї в основний капiтал 1млн.199 тис. грн., iз них: у капiтальне будiвництво (будiвлi, споруди - 387тис.грн.в т.ч.,(добудова бетонної огорожi 24,2 тис.грн., дорога з кар"єру до складу сировини 173,8 тис.грн., будiвництво площадки дiльницi вiдвантаження 170,9 тис.грн., бiгборд "Даш. - бент" 18,3 тис.грн.), придбання машин та обладнання 628 тис. грн., транспортнi засоби 184 тис.грн; iншi необоротнi матерiальнi активи 77тис.грн., капiтальнi iнвестицiї у нематерiальнi активи.
В 2010 роцi в структурi капiтальних iнвестицiй велику частку займає придбання машин та обладнання - 49,3%, капiтальне будiвництво -30,3%, транспортнi засоби 14,4%, iншi необоротнi матерiальнi активи - 6%. В порiвняннi з попереднiм роком обсяг капiтальних iнвестицiй зрiс на 1млн.123 тис.грн. За 2010 рiк введено в дiю основних фондiв без врахування ПДВ на суму 842 тис.грн., темп росту проти минулого року складає 23,3% (159 .грн).
Джерелами фiнансування капiтальних iнвестицiй в 2010-2014 роках являються власнi кошти пiдприємства (амортизацiйнi вiдрахування).


Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами Товариством не проводились.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Товариства перебувають в належному технiчному станi. Орендованими основними засобами товариство не користується. Основними заходами, спрямованими на ефективне використання основних фондiв на пiдприємствi є: пiдвищення ефективностi використання виробничих фондiв i потужностей за рахунок органiзацiї своєчасної замiни фiзично зношеного i морально застарiлого обладнання; збiльшення верстатно-годинного фонду роботи обладнання; скорочення простоїв обладнання за рахунок проведення оргтехзаходiв.
На протязi 2014 року вiдбулися незначнi змiни в наявностi основних засобiв, первiсна вартiсть їх зменшилась на 3млн.224 тис.грн.(0,2%), зменшення первiсної вартостi основних засобiв вiдбулося iз-за вибуття транспортних засобiв на суму 2061 тис.грн. та iнших необоротних активiв на суму 1627тис.грн., будинкiв, споруд та передавальних пристроїв 25 тис.грн., введення в експлуатацiю будинкiв, споруд та передавальних пристроїв на суму 81тис.грн., iнструментiв, приладiв, iнвентаря на суму 2тис.грн., машин та обладнань 21тис.грн., iнших необоротних матерiальних активiв- 385тис.грн. Структура основних засобiв залишилась на рiвнi попереднього року.
Згiдно iнвестицiйного плану на 2014 рiк ??? планується використати 2,2 млн. грн. на придбання нових та полiпшення дiючих обєктiв основних засобiв, а саме: придбання багатопродуктивного повiтряного класифiкатора 0,4 млн. грн., пакувальної машини 0,4 млн. грн., придбання екскаватора 0,7 млн. грн., придбання погрузчика 0,4 млн. грн. та iнш. Джерелами фiнансування цих витрат являються: власнi кошти пiдприємства (амортизацiйнi вiдрахування).
Товариством планується здiйснити ряд заходiв по пiдвищенню ефективностi використання виробничих фондiв i потужностей за рахунок: органiзацiї своєчасної замiни фiзично зношеного i морально застарiлого обладнання; збiльшення верстатно-годинного фонду роботи обладнання; скорочення простоїв обладнання за рахунок проведення оргтехзаходiв.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Видобуток сировини залежить вiд сезонно-клiматичних умов, якiсть виготовлення бентопродукцiї залежить вiд якостi вихiдної сировини.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
По результатах перевiрок перевiряючими органами донараховано штрафнi санкцiї в сумi 370796,24 грн. за порушення розрахункiв в сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вся сума штафних санкцiй признана та сплачена до бюджету.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
За звiтний перiод вiд господарської дiяльностi одержано виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг, робiт) в сумi 27 695тис.грн.Собiвартiсть продукцiї (товарiв, послуг, робiт) склала 21 330тис.грн., валовий прибуток складає 6 365тис.грн., iншi операцiйнi доходи складають 340 тис.грн. Крiм того, товариство здiйснило адмiнiстративнi витрати - 4 243 тис.грн., витрати на збут - 5 006 тис.грн, iншi операцiйнi витрати склали 15 976 тис.грн. В структурi операцiйних витрат адмiнiстративнi витрати займають 16,8%, в порiвняннi з попереднiм роком вони зменшились на 1035 тис.грн. Витрати на збут займають 19,8 %, в порiвняннi з попереднiм роком вони зменшились на 3 577 тис. грн., в структурi операцiйних витрат вони займають на 30,5% менше проти витрат минулого року. В структурi операцiйних витрат iншi операцiйнi витрати займають 63,4%, в порiвняннi з попереднiм роком вони збiльшились в 5 разiв, або на 12 768 тис.грн. Звiдси фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi - збиток склав 18520 тис.грн. Проте, товариство має iншi доходи 4457 тис.грн.,фiнансовi витрати - 5827 тис.грн. Маємо фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування - 19934 тис.грн. збитку. Величина збитку в порiвняннi з попереднiм роком зросла на 13 006 тис.грн. По результатам роботи пiдприємства за 2014 рiк та нарахованого податку на прибуток, в розмiрi 1030 тис.грн., товариство має чистого збитку 20 964 тис.грн. Станом на 01.01.2015року дебiторська заборгованiсть складає 57886 тис. грн. В порiвняннi з попереднiм роком вона зменшилась на 264 тис.грн. В структурi дебiторської заборгованостi заборгованiсть за товари, послуги займає 21,5% (12 462 тис. грн.), за виданими авансами 50,5% (29 214 тис.грн.), iнша поточна заборгованiсть 28,0% ( 16210 тис. грн.).
Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi 0,48. Це означає, що 0,5 оборотiв здiйснили за рiк кошти, вкладенi до розрахункiв. Кредиторська заборгованiсть станом на 01.01.2015 року складає 67633 тис. грн. В порiвняннi з попереднiм роком вона зросла на 11701 тис.грн. В структурi кредиторської заборгованостi основну частку займає поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов"язаннями -57,9% (39172 тис.грн.), iншi поточнi зобов"язання - 26,8 % ( 18140 тис.грн.), заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 7,4% (4984 тис.грн.), бюджет-1,1% (726 тис.грн.), зi страхування - 0,7 % (476 тис. грн.), з оплати працi - 1,7% (1156 тис.грн.),з одержаних авансiв -0,4%(299 тис.грн.), поточнi забезпечення - 2680тис.грн. (4%). К Коефiцiєнт обоборотностi кредиторської заборгованостi (без врахування поточної заборгованостi за довгостроковими зобов"язаннями 0,82, а середня кiлькiсть днiв, протягом яких пiдприємство сплачує рахунки кредиторiв - 445 днiв. Строк обороту дебiторської заборгованостi збiльшився на 410 днiв, кредиторської - на 94 днiв. Строк обороту готової продукцiї збiльшився на 63 днi (складає 73 днiв проти 2013 року - 10 днiв).
Операцiйний цикл дiяльностi пiдприємства складає 1096днiв.
Станом на 01.01.2015 року наявнiсть власних обiгових коштiв складає 13 015 тис.грн., в порiвняннi з минулим роком наявнiсть власних обiгових коштiв зменшилась на 11493 тис.грн. На кiнець звiтного року поточнi активи перевищують за величиною поточнi зобов'язання на 13 015 тис.грн. - це власний капiтал, що використовується в обiгу. Коефiцiєнт покриття боргiв власним капiталом 0,47 означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань (боргiв) пiдприємство має 0,47 грн. поточних активiв. На кожну гривню поточної заборгованостi пiдприємство має 47 коп. лiквiдних активiв. Власний капiтал, вкладений в довгостроковi активи пiдприємства складає 57962 тис.грн., 69% активiв пiдприємства сформовано за рахунок позикових коштiв довгострокового i короткострокового характеру. В порiвняннi з попереднiм роком частка позикових (залучених) коштiв у фiнансуваннi пiдприємства зросла на 11%, вiдповiдно зменшилась частка наявностi власного капiталу. Частина власного капiталу, в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв пiдприємства, складає 31%, тобто 31% активiв пiдприємства сформовано за рахунок власних коштiв i прирiвняних до їх джерел коштiв. Норма прибутку становить - 75,7%, це означає, що пiсля вирахування з отриманого доходу всiх витрат залишиться 76 копiйки збиткiв вiд кожної гривнi продажу. Рентабельнiсть активiв -26%, рентабельнiсть капiталу -49%.
Аналiз показникiв фiнансового стану ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" свiдчить, що протягом 2014р. значення показникiв платоспроможностi (за винятком коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi) були в межах або близькi до нормативних значень. На пiдставi проведеного аналiзу можна характеризувати фiнансовий стан ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" як стiйкий, але Товариство характеризується як фiнансово залежне, що має недостатнiй рiвень платоспроможностi, на ситуацiю, що склалася, суттєвий вплив мають порушення покупцями термiнiв розрахункiв за договiрними зобов'язаннями.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду немає укладених, але не виконаних договорiв.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В сьогоднiшнiх умовах розвитку економiки України стратегiя "Дашукiвських бентонiтiв", в першу чергу, направлена на збiльшення своєї долi на традицiйних ринках бентопродукцiї. В подальшому, в результатi модернiзацiї iснуючого обладнання, пiдвищення якостi виробленої продукцiї, розвитку власних науково-технiчних розробок планується збiльшити долю нової високотехнологiчної продукцiї.
На основi перспективного аналiзу ринку бентопродукцiї на Українi, країнах СНД, Схiдної i Захiдної Європи, а також враховуючи виробничi потужностi пiдприємства була розроблена маркетингова стратегiя на перiод 2005-2013 р.р. по збiльшенню обсягiв продаж, виходу на новi ринки, освоєнню нових видiв продукцiї. Пiдприємство займається iнвестицiйною дiяльнiстю.
Поскiльки iнвестицiї мають велике значення для майбутнього становища пiдприємства. За їхньою допомогою здiйснюють розширене вiдтворення основних засобiв як виробничого, так i невиробничого характеру, змiцнюють матерiально-технiчну базу суб"єктiв господарювання. Це дає змогу пiдприємству збiльшувати обсяги виробництва продукцiї, прибутку, полiпшувати умови працi й побуту працiвникiв. Вiд розмiру й ефективностi iнвестицiй залежать собiвартiсть продукцiї, її асортимент, якiсть i конкурентноспроможнiсть.
ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" працює згiдно вимог мiжнародного стандарту ISO 9001-2008, на сьогоднiшнiй день на пiдприємствi визначена полiтика i встановленi кiлькiснi цiлi в сферi якостi: створення стабiльно прибуткового пiдприємства з виробництва бентопродукцiї, здатного розвиватися, вдосконалюватися та постiйно пiдвищувати конкурентоспроможнiсть нашої продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках з метою забезпечення високого рiвня задоволеностi замовникiв, персоналу, акцiонерiв та суспiльства.
Пiдприємство планує в поточному 2014 роцi виробити i реалiзувати бентопродукцiї (без ПДВ) в оптових цiнах на 68,7 млн.грн., в натуральному виразi - 113,6 тис.т.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Витрати на дослiдження та розробки пiдприємством протягом 2014 року не проводились.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
В провадженнi судiв України знаходяться справи:
- за поданням ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" про визнання банкрутом ВАТ "Трест Уманьпромжитлобуд". Справа знаходиться в провдженнi Господарського суду Черкаської областi. Провадження по справi рзпочалося 16.08.2007 р. Сума 357601,70 грн. Проходить процедура лiквiдацiї.
- за поданням ТОВ"Торгова електрична компанiя" про стягнення штрафних санкцiй 1165604,42 грн.. Справа повернута на новий розгляд з Вищого господарського суду України на новий розгляд до суду першої iнстанцiї.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Продукцiя пiдприємства користується попитом на ринку. Основними споживачами, якi мають прямi зв'язки з ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" являються: ТОВ "ТК " Дашукiвськi бентонiти",ТОВ"Бентопром", "Cetco-Poland" та пiдприємства Бiлорусi: Мiнський завод опалювального обладнання, Бiлоозерський ЕМЗ, Мiнський автозавод. Продукцiя пiдприємства не лiцензується, обмежень для здiйснення пiдприємницької дiяльностi на iмпорт, експорт не має. Вiдвантаження формовочних матерiалiв здiйснюється згiдно укладених договорiв, при умовi її попередньої оплати. Для пiдтвердження якостi бентопродукцiї видається споживчий сертифiкат. Доставка бентопродукцiї споживачам проводиться залiзницею (полувагони, хопри), а також здiйснюється шляхом самовивозу.

Стан економiки в країнi негативно впливає на обсяги виробництва продукцiї нашого пiдприємства. Iз-за зупинки в країнi металургiйних, машинобудiвних та iнших пiдприємств, що використовують у виробництвi нашу продукцiю, як сировину, зменшилась потреба в придбаннi бентопродукцiї, а вiдповiдно i в її виробництвi.
В 2014 роцi реалiзовано продукцiї 47,4 тис.т. на суму 27315 тис.грн. без врахування ПДВ. В порiвняннi з попереднiм роком зменшились обсяги реалiзацiї продукцiї в вартiсному виразi на 54,8% ( 3389,2 тис.грн.), в натуральному виразi вони зменшились на 43,7 тис.т. Слiд вiдмiтити зростання обсягiв реалiзацiї глини бентонiтової для гiгiєнiчних наповнювачiв котячих туалетiв 7,1% (0,8тис.т), втричi зросла реалiзацiя глини бентонiтової модифiкованої.
Планом розвитку гiрничих робiт на 2014 рiк передбачалось виконати розкривнi роботи в об'ємi 491 тис.м3, добути сировини для виробництва та реалiзацiї 160 тис.тонн. За звiтний перiод проведено розкривних робiт в об'ємi 59,3 тис.м3, добуто сировини для виробництва та реалiзацiї 37,8 тис.т, що вiдповiдно складає до плану 12,1%, 23,6%. В порiвняннi з попереднiм роком обсяги розкривних робiт зменшилися на 230,4тис.м3(79,5%), видобуток - на 89,6тис.т.(70,3%).
В 2013 роцi роцi реалiзовано продукцiї 91,1 тис.т. на суму 60404,2 тис.грн. без врахування ПДВ. В порiвняннi з попереднiм роком зменшились обсяги реалiзацiї продукцiї в вартiсному виразi на 11,5% (7827,7 тис.грн.), в натуральному виразi вони зменшились на 41 тис.т. Слiд вiдмiтити зростання обсягiв реалiзацiї глини бентонiтової для гiгiєнiчних наповнювачiв котячих туалетiв 24,2% (2,2 тис.т). В звiтному роцi реалiзовано продукцiї 47,4 тис.т. на суму 27млн.315 тис.грн. без врахування ПДВ. В порiвняннi з попереднiм роком зменшились обсяги реалiзацiї продукцiї в вартiсному виразi на 54,8%(33млн.89,2тис.грн.), в натуральному виразi вони зменшились на 43,7тис.т. Слiд вiдмiтити зростання обсягiв реалiзацiї глини бентонiтової для гiгiєнiчних наповнювачiв котячих туалетiв 7,1%(0,8тис.т), втричi зросла реалiзацiя глини бентонiтової модифiкованої.
Планом розвитку гiрничих робiт на 2014 рiк передбачалось виконати розкривнi роботи в об'ємi 491тис.м.куб., добути сировини для виробництва та реалiзацiї 160 тис.тонн. За звiтний перiод проведено розкривних робiт в об'ємi 59,3 тис.м3, добуто сировини для виробництва та реалiзацiї 37,8тис.т, що вiдповiдно складає до плану 12,1%, 23,6%. В порiвняннi з попереднiм роком обсяги розкривних робiт зменшилися на 230,4 тис.м.куб. (79,5%), видобуток - на 89,6тис.т.(70,3%).


В 2012 роцi пiдприємством реалiзовано бентопродукцiї 132,1 тис т. на суму - 79 млн. 906,8 тис. грн. з ПДВ, без ПДВ - 68 млн. 231,9 тис.грн. в т.ч. експорт 23,1 тис.т. на суму 24млн.850,3тис. грн. Доля виручки за експортовану бентопродукцiю складає 31,1%, доля експорту в обсязi реалiзацiї складає 17,5%. Обсяги реалiзацiї бентопродукцiї, в порiвняннi з минулим роком, зросли на 15,6тис.т.(13,4%).

На Дашукiвськiй дiльницi Черкаського родовища гiрничi роботи ведуться вiдкритим способом п'ятьма уступами ( 3-вскришнi (висота 8-10 м.) i 2 видобутку (висота 3-9 м.). Iз-за вiдкритого способу видобування атмосфернi опади негативно впливають на процес видобування бентоглини. Вiдпрацювання вскришних порiд проводиться екскаваторами ЭКГ-5 з навантаженням в автосамоскиди. Транспортування вскришних порiд проводиться у внутрiшнi вiдвали на вiдстанi 1-2 км. з послiдуючою рекультивацiєю використаних земель.
Добування сировини ведеться роторним екскаватором SpS-240 з навантаженням в автосамоскиди, якими бентонiт доставляється в склад сировини, де вона i складується. Виробничi потужностi кар'єру дають можливiсть щорiчно видобувати до 200 тис. т. глини кускової бентонiтової i палигорскiтової.
Для забезпечення заданого рiвня якостi продукцiї на пiдприємствi органiзована система технологiчного контролю, який починається в кар "єрi на дiльницi видобування глини кускової.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, всього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 60 077 53 571 0 0 60 077 53 571
будівлі та споруди 33 487 32 443 0 0 33 487 32 443
машини та обладнання 19 583 16 011 0 0 19 583 16 011
транспортні засоби 2 915 2 364 0 0 2 915 2 364
інші 4 092 2 753 0 0 4 092 2 753
2. Невиробничого призначення: 2 602 2 552 0 0 2 602 2 552
будівлі та споруди 2 566 2 523 0 0 2 566 2 523
машини та обладнання 1 1 0 0 1 1
транспортні засоби 33 27 0 0 33 27
інші 2 1 0 0 2 1
Усього 62 679 56 123 0 0 62 679 56 123
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.14 р., становила 1 825 113,0 тис. грн. Станом на 31.12.14 р. знос основних засобiв становив 1 768990,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 56123,0 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї протягом 2014 р., не змiнювався. Данi про суму зносу основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку.
У зв'язку з трансформацiєю фiнансової звiтностi у формат МСФЗ проведенi наступнi перетворення :
Iз складу основних засобiв виключено iншi необоротнi матерiальнi активи в сумi 176 тис грн., якi були вiдображенi iз зносом 100%, залишкова вартiсть таких активiв 0 грн.
У вiдповiдностi до вимог П(С)БО на вартiсть об'єктiв основних засобiв, якi з рiзних причин не експлуатуються (ремонт, консервацiя, тощо) амортизацiя не нараховується. МСФЗ вимагають нарахування амортизацiї у випадках припинення використання основних засобiв на час ремонту або консервацiї. При трансформацiї початкового сальдо балансу за МСФЗ було нараховано амортизацiю на вартiсть основних засобiв, якi знаходились на консервацiї - 1609 тис. грн. та вiдображено витрати за рахунок нерозподiленого прибутку.
При трансформацiї балансу Товариства станом на 31.12.2014 р. за МСФЗ було проведено перекласифiкацiю статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї " в статтю "Основнi засоби ". По статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї " облiковувались об'єкти основних засобiв, якi ще не встановленi та не введенi в експлуатацiю вартiстю 1747,0 тис. грн. У балансi за МСФЗ ця сума включена до вартостi об'єктiв основних засобiв. За даними фiнансової звiтностi :


Станом на 31 грудня 2014 року основнi засоби, призначенi до продажу вiдсутнi.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 42 479 61 905
Статутний капітал (тис.грн) 13 720 13 720
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 13 720 13 720
Опис Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування
iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Станом на 31.12.2014 р. чистi активи ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" склали 42479 тис.грн.

Висновок Чистi активи дорiвнюють 42479,0 тис. грн., що бiльше розмiру сплаченого статутного
капiталу Пiдприємства на 28759,0 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв ПАТ
"Дашукiвськi бентонiти" станом на 31.12.2014 року не є меншою за розмiр його Статутного
капiталу, що повнiстю вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу
України.


3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 39 172 X X
у тому числі:
Кредитна лiнiя 16.05.2011 39 172 12 14.05.2015
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 6 125 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 22 686 X X
Інші зобов'язання X 28 461 X X
Усього зобов'язань X 96 444 X X
Опис Станом на 31.12.2014 року на 1 грн. поточних зобов'язань в розпорядженнi Товариства знаходилось 1,19 грн. обiгових активiв. За умови своєчасного стягнення дебiторської заборгованостi, Товариство здатне повнiстю сплатити поточнi зобов'язання. Зазначене свiдчить про високий рiвень загальної лiквiдностi.
Загальна сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.14 р. становить 28811,0 тис. грн. та вiдображена в Балансi у наступних рядках :
-1515 "Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання " 22686 тис.грн.;
-1500 "Вiдстроченi податковi зобов'язання " 6125 тис.грн.
Станом на 31 грудня Товариство має заборгованiсть за договором про безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу для виробничих цiлей. Сума позики оцiнена по теперiшнiй вартостi i становить 22686 тис. грн.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20 (iз змiнами та доповненнями).
Поточна заборгованiсть з короткострокових кредитiв банкiв станом на 31.12.14 року вiдсутня.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.14р. становила 39172,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.14 року становила 4984,0 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 726 тис. грн., за розрахунками зi страхування 476 тис. грн., за розрахунками з оплати працi 1156,0 ти. грн., за розрахунками з одержаних авансiв станом на 31.12.14 р. становила 299,0 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.14 р. становили 18140,0 тис. грн. Створенi резерви для забезпечення оплати вiдпусток та резерв на рекультивацiю земель станом на 31.12.14 р. становить 2680 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основні види продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од.вим.) у грошовій формі (тис.грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од.вим.) у грошовій формі (тис.грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Глина бентонiтова модифiкована 1,5 987,7 4,1 1,5 1125 4,1
2 Глина формувальна бентонiтова активована 6,3 5778,7 24,2 7,5 7820,1 28,6
3 Глина формувальна бентонiтова неактивована 0,6 441,6 1,9 1,2 650,3 2,4
4 Глина бентонiтова кускова 4,7 4388,6 18,4 4,6 5050,2 18,4
5 Глина палигорскитова кускова 20,7 3115,5 13 20,6 3130,9 11,5
6 Глина бентонiтова для гiгiєничних наповнювачiв котячих туалетiв 12,8 7861,7 32,9 11,7 8102,7 29,7
7 Глина палигорскитова для гiгiєнiчних наповнювачiв котячих туалетiв 0,3 385,9 1,6 0,3 410,6 1,5
8 Глинопорошок палигорскитовий ПП-5 0,5 936,8 3,9 0 1025,2 3,8
9 Всього 47,4 23896,5 100 47,4 27315 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 28,7
2 Витрати на оплату працi 12,5
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 4,6
4 Амортизацiя 12,1
5 Iншi операцiйнi витрати 42,1

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2013 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 14

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) в складi наглядвої ради не створено iншх комiтетiв
Інше (запишіть) в складi наглядвої ради не створено iншх комiтетiв

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть)
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) н/д

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 10

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету так ні ні ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні ні ні так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради ні ні ні так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) н/д

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності ні так ні так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу ні ні ні так так
Інформація про склад органів управління товариства ні так ні ні так
Статут та внутрішні документи ні ні ні так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні ні так так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні так так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс крпративного управлiння вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс крпративного управлiння вiдсутнiй

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Кодекс крпративного управлiння вiдсутнiй

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
ПАТ "Дашукiвськi бкнтонiти" не є фiнансовою установою.


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АУДИТ-ОПТIМ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21613474
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0295, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Реєстраційний номер 67, серія П, номер 000067, дата видачі 02.04.2013, строк дії 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АУДИТ-ОПТIМ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21613474
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0295, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Реєстраційний номер 67, серія П, номер 000067, дата видачі 02.04.2013, строк дії 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"Дашукiвськi бентонiти"
за рiк, який закiнчився, станом на 31 грудня 2014 року


м. Київ
2015р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"
ЗА РIК, ЯКИЙ ЗАКIНЧИВСЯ, СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ

Адресат
Керiвному складу та акцiонерам
Публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти"
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку


1.Вступний параграф
Ми провели аудит повного комплекту рiчної фiнансової ПАТ"ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ" (надалi - Товариство) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, яка додається та включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 р. (форма № 2);
- Звiт про рух грошових коштiв за 2014р. (форма № 3);
- Звiт про власний капiтал за 2014р. (форма № 4);
- Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ"ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ" за 2014р.

1.1. Основнi вiдомостi про емiтента.
Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство
"ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"
Код ЄДРПОУ 00223941
Органiзацiйно-правова форма емiтента Публiчне акцiонерне товариство
Свiдоцтво про державну реєстрацiю 30.11.2010 р. № 10101050036000002
Видано Лисянською райдержадмiнiстрацiєю
Юридична i фактична адреса Пiдприємства 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашукiвка
Телефакс (047) 496-23-30
Розрахунковий рахунок р/р № 26000010132077 Черкаська регiональна дирекцiя ПАТ "ВТБ Банк" м. Київ, МФО 321767
Основнi види дiяльностi Пiдприємства 08.12 - Добування пiску, гравiю, глини i каолiну;
Кiлькiсть акцiонерiв 1723
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2014р. 257
Спискова чисельнiсть на 31.12.2014р. 245
Депозитарiй цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний депозитарiй цiнних паперiв", лiцензiя №428 вiд 06.08.2012 року; №90 вiд 25.02.2015 року
Iнформацiю про дiяльнiсть емiтента опублiкована в газетi Бюлетень " Вiдомостi ДКЦПФР" № 80 28.04.2014р.
Дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв 23.04.2013р.

.04.2011 р. ???
Дата i термiни виплати дивiдендiв Згiдно Статуту виплата дивiдендiв проводиться кожного року не пiзнiше 1 грудня року, слiдуючого за звiтним. Дивiденди на протязi 2014 року не виплачувались через вiдсутнiсть звернень акцiонерiв за виплатою.
Дата надання в комiсiю останнього рiчного звiту; i в електроннiй формi 23.05.2014р. № 67
В мережi iнтернет на власнiй сторiнцi 26.04.2014 року
Дата прийняття останнiх змiн Статуту: - зборами акцiонерiв протокол № 1/2011 вiд 08.04.2011р.
У перiодi, за який проводилась перевiрка, вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть були наступнi посадовi особи:
- Голова правлiння Фрiндт Ю.Л.- весь перiод, що перевiрявся.
- Головний бухгалтер Пустiльнiк В.О. - весь перiод, що перевiрявся.

1.2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi:

Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)
Видобування бентонiтової глини 2447 23.04.2001 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв 23.04.2016
Опис Лiцензiя переоформлена замiсть лiцензiї № 526 вiд 13.05.1996 року на розробку Дашукiвської дiлянки Черкаського родовища, яке експлуатується з 1960 року.
Мета лiцензiї: видобування глини, придатної для виробництва формувальних матерiалiв, а також для легких та солестiйких бурових розчинiв.

1.3.Опис обсягу аудиторської перевiрки
Пiдставою для перевiрки є наступнi нормативнi документи: Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 р.(зi змiнами та доповненнями).
Перевiрка спланована i пiдготовлена на рiвнi, необхiдному для одержання впевненостi у вiдсутностi iстотних помилок у фiнансовiй звiтностi.
В ходi перевiрки аудитори керувались вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993р. (в редакцiї ЗУ № 140-V), Цивiльним Кодексом України (ст. 162), вимогами "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (в подальшому - МСА), що прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 (в редакцiї Рiшення № 290/7 вiд 27.02 2014 р.) у т.ч.: МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi"; МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора"; МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора"; МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. При укладеннi договору з Товариством на проведення аудиту розмiр суттєвостi помилки (невiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним фiнансової звiтностi) не узгоджувався. В процесi аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв можна висловити певний рiвень переконаностi, що iнформацiя, яка пiдлягала аудиту не мiстить суттєвих виправлень. Тому для цiлей висловлення думки аудитора прийнято наступнi розмiри суттєвостi помилки згiдно з Листом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 липня 2007 року № 04230-04108 "Про суттєвiсть у бухгалтерському облiку i звiтностi ": для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i власного капiталу пiдприємства, - 5 % вiд пiдсумку вiдповiдно активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу. Керуючись вимогами МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", при аудиторськiй перевiрцi розмiр суттєвостi помилки визначався виходячи з професiйного судження аудитора стосовно дiй i операцiй, якi можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень фiнансової звiтностi i впливати на економiчнi рiшення користувачiв цiєї звiтностi. Аудитором визначено розмiр суттєвостi як 5% вiд загального пiдсумку активiв на дату балансу.

1.4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї

Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв ПАТ "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ" що включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 р. (форма № 2), Звiту про рух грошових коштiв за 2014р. (форма № 3); Звiту про власний капiтал за 2014р. (форма № 4); Примiток до фiнансової звiтностi за 2014р., що додаються та являють собою повний комплект фiнансової звiтностi.
Перевiрку проведено з метою висловлення думки про те, чи вiдображає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиво та достовiрно фiнансовий стан Товариства, а також фiнансовi результати його дiяльностi Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та вимогам нормативно-правових актiв регулюючого органу.
Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства в 2014р. є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) з урахуванням дiючих роз'яснень Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначає основнi засади ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi з дотриманням основних принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реєстрацiї господарських операцiй, якi передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 1707-111 вiд 11.05.2000р. та МСФЗ. Облiкова полiтика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури, якi Товариство використовує при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ"ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ" складається на основi припущення, що Товариство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином.
2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
3.Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА, якi вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для дотримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Проте, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, який висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi.
Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ)

Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової звiтностi ПАТ "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ" станом на 31.12.2014 року.

Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

В перiодi, що перевiрявся, Товариство здiйснювало бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з Iнструкцiєю про застосування "Плану рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", (наказ Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року за №291(зi змiнами та доповненнями), з дотриманням нормативно-правових актiв законодавства України. Облiк ведеться за допомогою узагальнення в регiстрах бухгалтерського облiку методом подвiйного запису iнформацiї про наявнiсть i рух активiв, капiталу, зобов'язань i фактiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Стан бухгалтерського облiку у Товариствi задовiльний.

Облiк здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату НП(С)БО№1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом №73 вiд 07.02.2013р. Мiнiстерства фiнансiв України.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства в усiх суттєвих аспектах надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2014 р.,фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Закону України № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р., не суперечить нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi i не мiстить суттєвих перекручень.

Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.

Ми пiдтверджуємо те, що за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПАТ "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ" за 2014 рiк, складенiй Товариством.

4.ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Опис аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України. та у вiдповiдностi з вимогами МСА № 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".

На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9,13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 27.02.2014 № 290/7 "ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТIВ АУДИТУ ТА ЕТИКИ".

4.1. ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ

1.Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) звiльнено:
Голову Наглядової ради, Плотник Надiю Леонiдiвну (паспорт, серiя СО №157401 виданий Московським РУГУ МВС України в мiстi Києва вiд 12 серпня 1999 року), яка володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0002%. На посадi перебувала з 12.04.2013 р. Звiльнено в зв"язку з закiнченням термiну повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) звiльнено:
Члена Наглядової ради, Фасоль Олену Олегiвну (паспорт, серiя МЕ №904048 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києва вiд 07.10.2008 року), яка не володiє часткою в статутному капiталi товариства. На посадi перебувала з 12.04.2013 р. Звiльнено в зв"язку з закiнченням термiну повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) звiльнено:
Члена Наглядової ради, Нiкiтiна Володимира Андрiйовича (паспорт СН №983574 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi вiд 03.12.1998), який володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0035%. На посадi перебував з 12.04.2013 р. Звiльнено в зв"язку з закiнченням термiну повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) звiльнено:
голову ревiзiйної комiсiї, Сорокiна Павла Павловича (паспорт, серiя СМ №119605, виданий Вишгородським РВПУ МВС України в Київськiй областi 23.06.1999 року.), який не володiє часткою в статутному капiталi товариства. На посадi перебував з 12.04.2013 р. Звiльнено в зв"язку з закiнченням термiну повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) звiльнено:
члена ревiзiйної комiсiї Вальдмана Вiктора Iгоровича (паспорт, серiя СО №148467, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд 13.05.1999 року), який не володiє часткою в статутному капiталi товариства. На посадi перебував з 12.04.2013 р. Звiльнено в зв"язку з закiнченням термiну повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) звiльнено:
Члена Ревiзiйної комiсiї, Василенко Олену Олександрiвну (паспорт, серiя НС №185222, виданий Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. вiд 20.11.1996р.), яка не володiє часткою в статутному капiталi товариства. На посадi перебував з 12.04.2013 р. Звiльнено в зв"язку з закiнченням термiну повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) призначено:
Голову Наглядової ради, Плотник Надiю Леонiдiвну (паспорт, серiя СО №157401 виданий Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi вiд 12 серпня 1999 року), яка володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0002%. Посада якi обiймала особа: голова ревiзiйної комiсiї з 17.03.2000 р по 09.06.2006 р; член Наглядової ради з 09.06.2006 р. по 18.05.2007 року; Голова ревiзiйної комiсiї з 18.05.2007 року по 11.04.2008. Член Наглядової ради з 11.04.2008 р. по 19.03.2010 р. Голова Наглядової ради з 19.03.2010 р. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Особу повторно обрано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) призначено:
Члена наглядової ради, Нiкiтiна Володимира Андрiйовича (паспорт, серiя №СН 983574 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi вiд 03.12.1998), який володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0035%. %. Посада якi обiймала особа: 2001-2011р., головний виконуючий директор в ТОВ "Астрон-Україна", 2011 р. член Наглядової ради. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Особу повторно обрано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) призначено:
Члена наглядової ради, Кирилова Юрiя Геннадiйовича (паспорт, серiя №СО 315668 виданий Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi вiд 01.02.2000), який володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0074%. Посада якi обiймала особа:ТОВ "Астрон-Україна" Голова Ради з 2002 р. по 2011 р.; ТОВ "Астрон-Україна" Голова консультацiйної Ради з 2011 р. по 2014 р. . Термiн перебування на посадi 1 рiк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) призначено:
Голову Ревiзiйної комiсiї, Сорокiна Павла Павловича (паспорт, серiя СМ №119605, виданий Вишгородським РВПУ МВС України в Київськiй областi 23.06.1999 р.), який не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посади якi обiймала особа: ТОВ ТК "Дашукiвськi бентонiти" з 14.08.2000 р. менеджер вiддiлу постачання; з 01.07.2002 зам. Генерального директора по постачанню; з 01.11.2002 р. зам. виконавчого директора; з 01.06.2006 р. зам. генерального директора по постачанню, з 22.03.2010 р. перший заступник голови правлiння ВАТ "Дашукiвськi бентонiти", член Наглядової ради ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" з 08.04.2011 р.. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Особу повторно обрано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) призначено:
Члена Ревiзiйної комiсiї, Василенко Олену Олександрiвну (паспорт, серiя НС №185222, виданий Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 20.11.1996 р.), яка не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посада якi обiймала особа: Лисянська фiлiя КБ "Черкаси" бухгалтер з 22.09.94 р. по 20.01.97.р., Управлiння соцiального захисту населення в Лисянському районi головний спецiалiст по призначенню пенсiй з 22.12.98 р. по 09.06.2000р., ТОВ "ТК "Дашукiвськi бентонiти" бухгалтер з 12.06.2000 р. Термiн перебування на посадi 1 рiк.
Особу повторно обрано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 23.04.2014 року) призначено:
Члена ревiзiйної комiсiї, Фасоль Олену Олегiвну (паспорт, серiя МЕ №904048 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд 07.10.2008 року), яка не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посада якi обiймала особа: 2006-2012 асистент ГР в ТОВ "Астрон-Україна", з 2012 р. директор ДП "Компанiя Iнтерсервiс". Термiн перебування на посадi 1 рiк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.


Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.


2.Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 08-13 вiд 02.07.2013 року) звiльнено: Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 01-14 вiд 31.01.2014 року) звiльнено:

Члена правлiння Голика Валерiя Вiкторовича (паспорт серiя ЕК №097400 виданий 03.04.2009 р., орган що видав 8032), який не володiє часткою в статутному капiталi товариства. На посадi перебував з 02.07.2013 р. Звiльнено за власним бажанням.
Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 01-14 вiд 31.01.2014 року) призначено:
Члена правлiння Багателю Андрiя Олексiйовича (паспорт серiя НС №185919 виданий Лисянським РВ УМВС України в Черкаськiй обл, вiд 18.12.1996 року), який не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посада якi обiймала особа: ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" провiдний юрисконсульт з 03.03.2003 р. Термiн перебування на посадi 3 роки.

Всi посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

4.2. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ, ЩОДО ЯКОЇ АУДИТОРИ ВИСЛОВЛЮЮТЬ ДУМКУ.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 42479,0 тис. грн. Заявлений статутний капiтал становить 13720,0 тис. грн. Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду не має. Розрахункова вартiсть чистих активiв в 3 рази вища за суму статутного капiталу. Таким чином,вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

Думка аудиторiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитори отримали достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") .

Виконання значних правочинiв
Аудиторською перевiркою дотримання Товариством вимог ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) встановлено:
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року вчинення значних правочинiв (на суму десять i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства) було пов'язане iз закупiвлею газу, альтернативного палива, сировини i матерiалiв, необхiдних для виробництва продукцiї, та iз поставками продукцiї. Здiйснення таких правочинiв проводилося за згодою i схваленням Наглядовою Радою Товариства. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi) вiдбулись вiдповiдно до вимог законодавства України.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства
Протягом 2014 року в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв,
- Наглядова рада Товариства,
- Правлiння Товариства на чолi з головою,
- Ревiзiйна комiсiя Товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам ст.9 Статуту.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства", а саме 23.04.2014 р.
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Отже, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
Склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування наведенi у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно.
Станом на 31.12.2014 р. Комiтет з питань аудиту та Служба внутрiшнього аудиту в Товариствi не утворенi. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався Головою правлiння та Ревiзiйною комiсiєю Товариства.
Розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ "Дашукiвськi бентонiти", ми вважаємо за необхiдне зазначити наступне:
o Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової
документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
o Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
o Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi. Дiючу на пiдприємствi систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненiсть в тому, що фiнансовi звiти ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплату статутного Фонду (капiталу). Розмiр статутного фонду (капiталу) згiдно з установчим документом (опис оцiнки)
Товариство є правонаступником ВАТ "Бентонiт", заснованого вiдповiдно до рiшення Фонду державного майна України (наказ № 40 АТ вiд 27.11.1995р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "Дашукiвський комбiнат бентонiтових глин'' у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України № 699/94 вiд 26.11.1994р. "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв".

ВАТ "Бентонiт" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 06 травня 2000 року перейменоване в вiдкрите акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти".
Рiшенням загальних позачергових зборiв акцiонерiв 26 листопада 2010 року вiдкрите акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти" перейменоване в публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти".
Майно, що передане до Статутного капiталу ПАТ "Дашукiвськi бентонiти", оцiнене з урахуванням вимог Методики оцiнки вартостi об'єктiв приватизацiї комiсiєю, утвореною вiдповiдно до наказу ФДМУ вiд 10.10.95 № 99-ПК. Оцiнка майна здiйснена станом на 01.10.1995р. згiдно Акту оцiнки цiлiсного майнового комплексу "Дашукiвський комбiнат бентонiтових глин".
Статутний капiтал акцiонерного товариства в первиннiй редакцiї був оголошений у розмiрi 5433090,00 грн.
Згiдно передавального балансу станом на 01.10.95 до Статутного капiталу ПАТ " Дашукiвськi бентонiти" передане наступне майно:
1. - Основнi засоби загальною залишковою вартiстю 3727070,00 грн.*
(* Згiдно Перелiку та наказу ФДМУ вiд 27.11.95 № 40-АТ станом на 01.10.1995р).
2. - Оборотнi засоби (з вирахуванням кредиторської заборгованостi) на загальну суму
167780,00 грн.
3. - Незавершене будiвництво житла загальною вартiстю 780,00 грн.
4. - Вартiсть незавершеного будiвництва за вiдновною вартiстю (з вирахуванням вартостi
незавершеного будiвництва житла): 1494330,00 грн.
5. - Устаткування за вiдновною вартiстю (з вирахуванням вартостi устаткування.
придбаного для iнженерного забезпечення будiвництва житла) на загальну суму
100010,00 грн.
6. Вилучення вартостi на суму вартостi об'єктiв, якi не пiдлягають приватизацiї:
-56880,00 грн. Всього передано майна на загальну суму 5433090,00 грн.
Таким чином, до моменту первинного розмiщення акцiй Статутний капiтал ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" був сформований у повному обсязi.
На момент заснування Товариства за ФДМ України було зареєстровано 16 920 906 (шiстнадцять мiльйонiв дев'ятсот двадцять тисяч дев'ятсот шiсть) простих iменних акцiй, що складає 77,86 %.
4 811 454 (чотири мiльйони вiсiмсот одинадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири) простих iменних акцiй зареєстровано за фiзичними та юридичними особами, з них 4 152 970 акцiї - юридичнi особи, 658 484 акцiї - фiзичнi особи.
Згiдно уточненого плану розмiщення акцiй (наказ ФДМУ 1231 вiд 29.06.98р.) в державнiй власностi було закрiплено 5 433 091 (п'ять мiльйонiв чотириста тридцять три тисячi дев'яносто) простих iменних акцiй, що складає 25 %+1А.
Згiдно договору купiвлi-продажу пакета акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти" № 717 вiд 24.09.03 року акцiї, що були закрiпленi в державнiй власностi продано на користь ЗАТ "Даш-Бент Iнвест".

Збiльшення Статутного капiталу Товариства

Згiдно протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2005 вiд "03" червня 2005р. прийнято рiшення про додатковий випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 33147340 шт., номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 8 286 835,00 грн. (вiсiм мiльйонiв двiстi вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот тридцять п'ять гривень 00 копiйок). Облiк коштiв, що надiйшли згiдно укладених договорiв при здiйсненнi пiдписки на акцiї здiйснювався на рахунку 685 "Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами" у розрiзi контрагентiв.
Результати пiдписки на акцiї додаткової емiсiї затвердженi протоколом № 2/2005 вiд 07.10.2005р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв та прийнято рiшення збiльшити Статутний капiтал Товариства з 5 433 090,00 грн. до 13 719 925 грн.


Сплата вартостi акцiй додаткового випуску, згiдно укладених договорiв вiдбувалась наступним чином:

№ з/п Назва покупця Форма внеску Пiдтвердж.
документи Сума(грн.)
1 Полiщук Валентина Iванiвна Грошовi кошти Касовi та банкiвськi документи 500,00
2 Пластун Володимир Никодимович Грошовi кошти -"- 11775,00
3 Папуша Микола Григорович Грошовi кошти -"- 146,50
4 ЗАТ "Даш-Бент Iнвест" Грошовi кошти -"- 8274413,50
х Разом Х Х 8286835,00
Таким чином, за станом на 31.12.2014 р. Статутний капiтал акцiонерного Товариства становить 13 719 925 грн. (Тринадцять мiльйонiв сiмсот дев'ятнадцять тисяч дев'ять сот двадцять п'ять грн. 00коп.), є повнiстю сплаченим та подiлений на 54879700 (П'ятдесят чотири мiльйони вiсiмсот сiмдесят дев'ять тисяч сiмсот) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Ведення облiку коштiв статутного капiталу вiдповiдало вимогам чинного законодавства. Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" здiйснювався згiдно Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських пiдприємств i органiзацiй", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291 Емiсiйного доходу протягом перiоду, що перевiрявся, не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видано ДКЦПФР України 28 грудня 2005р. реєстрацiйний № 596/1/05.Свiдоцтво вiд 22 червня 1998р. № 79/23/1/98, видане Черкаським ТУ ДКЦПФР анульовано.


ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АКЦIОНЕРIВ

Загальнi данi про юридичних, фiзичної особах та кiлькiсть належних їм акцiй:*

Найменування Кiлькiсть акцiонерiв Кiлькiсть акцiй Номiнальна вартiсть (грн.) % вiд
Статутного капiталу
Юридичнi особи 2 50566742 12641685,50 92,141
Фiзичнi особи 1721 4312958 1078239,50 7,859

Всього 1723 54879700 13 719 925,00 100
Перелiк юридичних осiб (власникiв):
Найменування Кiлькiсть акцiй Номiнальна вартiсть (грн.) % вiд
Статутного капiталу
ТОВ"Даш-Бент Iнвест", Україна 49394742 12348685,50 90,0055
МПП "Електромашсервiс", Україна 1 172 000 293 000,00 2,1356
* За даними нацiонального депозитарiя.
Пакетами акцiй, якi перевищують 5% Статутного капiталу Пiдприємства, володiють станом на 31.12.2014 року такi особи:

o Юридичнi особи: ЗАТ "Банк Петрокоммерц Україна" (номiнальний утримувач) 90,0055%.
o Фiзичних осiб, якi володiють 5 та бiльше % Статутного фонду, емiтент не має.
Викуп акцiй власної емiсiї самостiйно Пiдприємством не проводився.

Аудитор вважає, що розкриття iнформацiї що до власного капiталу вiдповiдає нормативам, встановленим Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку в Українi та МСБО, власний капiтал Товариства належним чином класифiкований, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, достовiрно оцiнений та вiдображений у фiнансовiй звiтностi за 12 мiсяцiв 2014 року вiрно. Вiдомостi Товариства що до розмiру власного капiталу, наведенi у фiнансовiй звiтностi, пiдтверджуються аудитором у повному обсязi.

5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ.
Товариство здiйснює розмежування активiв на поточнi (оборотнi) та не поточнi (довгостроковi) вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 (МСБО 1) "Подання фiнансових звiтiв". Аудиторською перевiркою встановлено, що оцiнка та класифiкацiя активiв у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам МСФЗ. Товариство, в усiх суттєвих аспектах, виконало у звiтному перiодi необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв i вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi згiдно з вимогами МСФЗ.

5.1. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ ТА ЇХ АМОРТИЗАЦIЯ
Станом на 31.12.2014 року, виконуючи вимоги МСФЗ управлiнським персоналом зроблено висновок про вiдповiднiсть балансової вартостi нематерiальних активiв їх справедливiй вартостi на дату складання звiту. Нематерiальнi активи вiдображено у звiтностi вiдповiдно до вимог п.13 МСФЗ 38.
У звiтностi за П(С)БО станом на 31 грудня 2014 року вiдображено частину нематерiальних активiв якi не можна вiдокремити вiд поточних витрат на розвиток та утримання Товариства згiдно МФСЗ. Такi витрати не визнаються як нематерiальнi активи, а включаються до витрат поточного перiоду в сумi 384 тис. грн. Таким чином, згiдно даних фiнансової звiтностi первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.14р. складала 267,0 тис. грн. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.2014р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв становила 174,0 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2014р. складала 93,0 тис. грн.

5.2. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА IНШI НЕОБОРОТНI МАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ.
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92. Станом на 31 грудня основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
Будинки, споруди
та переда-
вальнi пристрої Машини
та облад-
нання Транспо
ртнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна
вартiсть станом
на початок
звiтного року 357342 1340204 91060 35900 87 3744 1828337
Накопичена амортизацiя
станом на
початок
звiтного року (321289) (1320620) (88112) (35577) (60) (0) (1765658)
Придбано
основних засобiв 81 21 0 2 0 385 489
Вибуло
основних засобiв первiсна вартiсть (25) (0) (2061) (0) (0) (1627) (3713)
Вибуло
Основних
засобiв знос 0 0 1914 0 0 0 1914
Амортизацiйнi нарахування
за звiтний перiод (1143) 3593) (410) (100) (0) (0) (5246)
Амортизацiя
станом на
кiнець звiтного
перiоду (322432) (1324213) (86608) (35677) (60) (0) (1768990)
Балансова вартiсть станом на кi-
нець звiтно-
го перiоду 357398 1340225 88999 35902 87 2502 1825113

Обмеження права розпорядження :
З метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за кредитними договорами, укладеними мiж ПАТ "ВТБ Банк" та ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" № КЛН-45 вiд 16.05.2011 року, № КЛН-44 вiд 16.05.2011 року, № КЛН-43 вiд 16.05.2011 року, № КЛН-41 вiд 16.05.2011 р. Товариством передано в заставу згiдно Iпотечного договору нерухоме майно оцiночною вартiстю 10500,0 тис. грн., згiдно Договору застави обладнання, оцiночною вартiстю 11330,8 тис. грн.; згiдно Договору застави транспортних засобiв, транспортнi засоби оцiночною вартiстю 15065 ,0 тис. грн.

Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї протягом 2014р., не змiнювався. Данi про суму зносу основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку.


У зв'язку з трансформацiєю фiнансової звiтностi у формат МСФЗ проведенi наступнi перетворення :
Iз складу основних засобiв виключено iншi необоротнi матерiальнi активи в сумi 176 тис грн., якi були вiдображенi iз зносом 100%, залишкова вартiсть таких активiв 0 грн.
У вiдповiдностi до вимог П(С)БО на вартiсть об'єктiв основних засобiв, якi з рiзних причин не експлуатуються (ремонт, консервацiя, тощо) амортизацiя не нараховується. МСФЗ вимагають нарахування амортизацiї у випадках припинення використання основних засобiв на час ремонту або консервацiї. При трансформацiї початкового сальдо балансу за МСФЗ було нараховано амортизацiю на вартiсть основних засобiв, якi знаходились на консервацiї - 1609 тис. грн. та вiдображено витрати за рахунок нерозподiленого прибутку.
Станом на 31 грудня 2014 року основнi засоби, призначенi до продажу вiдсутнi.

При трансформацiї балансу Товариства станом на 01.01.2014 р. за МСФЗ було проведено перекласифiкацiю статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї " в статтю "Основнi засоби ". По статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї " облiковувались об'єкти основних засобiв, якi ще не встановленi та не введенi в експлуатацiю вартiстю 1747,0 тис. грн. У балансi за МСФЗ ця сума включена до вартостi об'єктiв основних засобiв. За даними фiнансової звiтностi :

Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.14 р., становила 1 825 113,0 тис. грн. Станом на 31.12.14 р. знос основних засобiв становив 1 768 990,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 56123,0 тис. грн. Таким чином ,iнформацiя щодо основних засобiв Товариства,розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби".

5.3. ОБЛIК ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ
Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснювався вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.00р. №91. Фiнансовi iнвестицiї Товариства первiсно оцiнювались та вiдображались у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства на дату балансу вiдображались за вартiстю, що визначена за методом участi в капiталi iнших пiдприємств , iншi фiнансовi iнвестицiї-за справедливою вартiстю. Станом на 01.01.2014р. та на 31.12.2014 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Станом на 01.01.2015 року проведена оцiнка справедливої вартостi цiнних паперiв, наявних для продажу, сума дооцiнки 1760 тис. грн. вiдображена в балансi в складi поточних фiнансових iнвестицiй та iншого додаткового капiталу.
Вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй на 31.12.2014р.становить 7804 тис.грн. За даними аудиторської перевiрки ,фiнансовi iнвестицiї оцiненi та облiковуються у Товариствi вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

5.4. ОБЛIК ЗАПАСIВ ТА ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНИХ ЦIННОСТЕЙ.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №751/4044 (iз змiнами та доповненнями). Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних цiнностей. Основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi у виробництво, на продаж та при iншому вибуттi запаси оцiнюються за методом середньозваженої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Незавершене будiвництво i готова продукцiя оцiнювались по виробничiй собiвартостi. Методи оцiнки при вибуттi запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.
Станом на 31.12.14р. вартiсть запасiв становила:
o виробничi запаси - 1765,0 тис. грн.;
o незавершене виробництво - 10779,0 тис. грн.;
o готова продукцiя - 2329,0 тис. грн.;
o товари - 53,0 тис. грн.

5.5. ОБЛIК КОШТIВ I РОЗРАХУНКIВ
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України", затвердженого постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004 р. зi змiнами та доповненнями. Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог Iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнiй валютi в Українi", затвердженою Постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 № 22.
Залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становлять 4,0 тис. грн., в тому числi в касi - 1 тис. грн. , в iноземнiй валютi - вiдсутнi. Залишки на рахунках облiку грошових коштiв протягом 2014р. вiдповiдають касовiй книзi i випискам банкiв. Обмеження права пiдприємства на користування грошовими коштами у 2014 роцi вiдсутнi.Товариство достовiрно i в усiх суттєвих аспектах подає iнформацiю про грошовi кошти та їх еквiваленти у фiнансових звiтах вiдповiдно до вимог МСФЗ.

5.6. ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI
Облiк дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014р. вiдсутня. Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2014р. становлять 2059,0 тис. грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалась до пiдсумку балансу за первiсною вартiстю i станом на 31.12.2014р. становила:

чиста реалiзацiйна вартiсть o 12462,0 тис. грн.
первiсна вартiсть o 12 689,0 тис. грн.
резерв сумнiвних боргiв o 227,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2014р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками становила:
за виданими авансами - 29 214,0 тис. грн.;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014 року становить 16018,0 тис. грн.
З бiльшiстю контрагентiв перед складанням звiту проведенi звiрки взаєморозрахункiв, якi пiдтвердили її реальнiсть. Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.2014р. становила 28,0 тис. грн.
У зв'язку з трансформацiєю фiнансової звiтностi у формат МСФЗ та складанням попередньої фiнансової звiтностi проведенi наступнi перетворення :
- при трансформацiї залишкiв балансу на 31 грудня 2014 року ПДВ по отриманих авансах 27 тис. грн. (iншi оборотнi активи) було згорнуто з поточними зобов'язаннями за розрахунками з одержаних авансiв.
- при трансформацiї залишкiв балансу на 31 грудня 2014 року поточнi зобов'язання за розрахунками з ПДВ по сплачених авансах 5817 тис. грн. в складi iнших поточних зобов'язань було згорнуто з дебiторською заборгованiстю за виданими авансами.
- при трансформацiї залишкiв балансу на 31 грудня 2014 витрати майбутнiх перiодiв на загальну суму 77,0 тис. грн. перекласифiковано: 49,0 тис. грн. як передплати постачальникам; 28 тис. грн. вiдведення земель пiд розробку карєру в iншi оборотнi активи.

За даними аудиторської перевiрки, класифiкацiю та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi щодо дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
На думку аудитора:

а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо вiдображають iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi активи Товариства загальною вартiстю 138923 тис. грн. станом на 31.12.2014 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
б)За виключенням впливу факторiв щодо яких зазначено у пояснювальному параграфi до необоротних активiв, Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2014 року.

6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

6.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ
Цiльове фiнансування стр.1525 Балансу, в частинi надходження пiльг та субсидiй з бюджету по електроенергiї, за даними бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2014р., становить 0 тис. грн.

6.2. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 31.01.00р. №20.Загальна сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2014р. становить 28 811,0 тис. грн. та вiдображена в Балансi у наступних рядках :
- 1515 "Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" 22 686 тис.грн.;
- 1500 "Вiдстроченi податковi зобов'язання" 6125 тис.грн.
Доходи та витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток".
У разi якщо об'єкт будується (створюється) за допомогою залучення кредитiв, то облiк витрат на виплату вiдсоткiв здiйснюється вiдповiдно до IAS 23 витрати на позики, в залежностi вiд того, чи є цей об'єкт квалiфiкованим активом, а також вiд умов i обставин сплати таких вiдсоткiв. Згiдно наданої Товариством iнформацiї об'єктiв, якi створюється за допомогою залучення кредитiв немає.
Станом на 31 грудня Товариство має заборгованiсть за договором про безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу для виробничих цiлей. Сума позики оцiнена по теперiшнiй вартостi дисконтованих майбутнiх платежiв iз застосуванням ставки дисконту 6,5% рiчних i становить 22686 тис. грн. Номiнальна вартiсть - 29493 тис. грн. В 2014 роцi донараховано 2157 тис. грн. фiнансових доходiв, на якi зменшено заборгованiсть за iншими довготермiновими зобов'язаннями. Таким чином вимоги МСФЗ при складаннi фiнансової звiтностi Товариством дотриманi.

Облiк позикових коштiв

Протягом 12 мiсяцiв 2014 року Товариство користувалось також довгостроковими кредитами банку, згiдно укладених договорiв. Станом на 31.12.2014 р. Товариство має наступну заборгованiсть за кредитами:

Назва кредитної угоди Залишок на початок року Погашено протягом року Отримано протягом року Залишок заборгованостi на 31.12.2014р.

Кредит в нацiональнiй валютi ( грн.)
№КЛН 41 вiд 16.05.2011 року 9871000,00 380 000,00 - 9491000,00
№КЛН 43 вiд 16.05.2011 року 8785 000,00 320 000,00 - 8465000,00
№КЛН 44 вiд 16.05.2011 року 492 000,00 - - 492 000,00
Разом (грн.) 19 148 000,00 700 000,00 - 18 448 000.00

Кредит в iноземнiй валютi (євро)
№КЛН 45 вiд 16.05.2011 року 1214338,58 136800,71 1077537,87
Разом (євро) 1214338,58 136800,71 1077537,87
Поточна заборгованiсть по валютному кредиту становить 1077,5 тис. євро, що за курсом НБУ на дату складання фiнансової звiтностi складає 20724,2 тис. грн., всього поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2014 р. в балансi становить 39172 тис. грн. Термiн погашення всiх кредитних заборгованостей 15.05.2014 року.

6.3. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20 (iз змiнами та доповненнями). Довгострокова заборгованiсть по кредитах банкiв станом на 31.12.2014р. вiдсутня.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.14р. становила 39172,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.14р. становила 4984,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.14р. становила 726,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування станом на 31.12.14р. становила 476,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi станом на 31.12.14р. становила 1156,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв станом на 31.12.14р. становила 299,0 тис. грн.
Поточнi забезпечення в балансi станом на 31.12.2014 року створенi в суму 2680 тис. грн., а саме: 1027,0 тис. грн. резерв (забезпечення) для виплати вiдпусток та нарахований резерв на виплату єдиного соцiального внеску; 1653 тис. грн. резерв на рекультивацiю земель.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2014р. становили 18140,0 тис. грн.
Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у 2014 роцi вiдповiдно до чинного законодавства.

Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за зобов'язаннями. На думку аудитора:

а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про зобов'язання та забезпечення Товариства загальною сумою 138923,0 тис. грн., станом на 31.12.2014 року;

б)За виключенням впливу фактору про який iдеться у Пояснювальному параграфi, Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку зобов'язань i забезпечень, та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2014 року.

7. ОБЛIК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ.
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2013 рiк проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318 (iз змiнами та доповненнями).
За звiтний перiод витрати Товариства складають:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить - 21330,0 тис. грн.;
Адмiнiстративнi витрати - 4243,0 тис. грн.;
Витрати на збут - 5006,0 тис. грн.;
Iншi операцiйнi витрати - 15976,0 тис. грн.;
Фiнансовi витрати становлять - 5827,0 тис. грн.

8.ОБЛIК РЕАЛIЗАЦIЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦIЇ, ТОВАРIВ, ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ ТА ПРИБУТКУ
Облiк реалiзацiї готової продукцiї, робiт та послуг на пiдприємствi ведеться згiдно з прийнятою методологiєю для органiзацiй, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. У перiодi що перевiрявся доходи визнавалися Товариством згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 18 "Дохiд".
За звiтний перiод Товариством отриманий чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг у розмiрi 27695,0 тис. грн., iншi операцiйнi доходи становлять 340,0 тис. грн., iншi фiнансовi доходи становлять 2157,0 тис. грн, iншi доходи 2300,0 тис. грн. Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2014 рiк становить 1030 тис. грн.
З урахуванням зазначеного, станом на 31 грудня 2014 року чистий збиток згiдно даних бухгалтерського облiку становить 20964,0 тис. грн. Таким чином, сума непокритого збитку станом на 31.12.2014р. становить 3656,0 тис. грн.

9.Iнша додаткова iнформацiя

9.1. Розкриття iнформацiї щодо забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства щодо вiдсутностi випускiв цiнних паперiв, що мають бути забезпеченими вiдповiдно до законодавства України, наведено достовiрно.

9.2.Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття.
Протягом 2014 року операцiї з iпотечними облiгацiями Товариство не здiйснювало.

9.3. Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) щодо вiдсутностi зобов'язань за борговими цiнними паперами у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.

9.4.Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть
вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства.
Протягом 2014 року подiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" не вiдбувалися. Пiсля 31 грудня 2014 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

9. 5. Аналiз фiнансового стану
Джерелом аналiзу показникiв фiнансового стану аудиторами були вибранi наступнi документи:
а) баланс (форма № 1);
б) данi оперативного облiку.
П О К А З Н И К И
платоспроможностi та фiнансової стiйкостi
ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" за перiод 2014 року (див. Додаток)


№ п/п Назва коефiцiєнту та формула розрахунку Розрахункове значення на 01.01.2014р. Розрахункове значення на 31.12.2014р. Орiєнтовне позитивне значення показника
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Ф.1 (р.1160+р.1165)/р.1695 0,12 0,12 0,25-0,50
2. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом
Ф.1 р.1195/ р.1695 1,43 1,19 Бiльше 1
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)
Ф.1 р.1495 / Ф.1 р.1300 0,42 0,31 Бiльше 0,5
4. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi
ф.1 р.1495/ ф.1( р.1595+1695) 0,73 0,44 Бiльше 1,0

" Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
На початок та кiнець року значення показника абсолютної лiквiдностi не вiдповiдає нормативу, це свiдчить про те, що Товариство не в змозi негайно погасити свої поточнi зобов'язання за рахунок грошових коштiв. На недостатнiй рiвень обiгових коштiв на поточних рахунках Товариства суттєвий вплив мають порушення покупцями термiнiв розрахункiв за договiрними зобов'язаннями.
" Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує загальну оцiнку лiквiдностi пiдприємства, те, наскiльки обсяг поточних зобов'язань Товариства можливо погасити за рахунок мобiлiзованих оборотних активiв. Цей показник дозволяє встановити у скiльки разiв оборотнi активи разом з витратами майбутнiх перiодiв перекривають поточнi зобов`язання. Коефiцiєнт перевищує оптимальне значення. Станом на 31.12.2014р. Товариство мало в своєму розпорядженнi 1,19 грн. оборотних активiв на 1 грн. поточних зобов'язань.
" Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, або автономiї) свiдчить про питому вагу власних коштiв Товариства (його власного капiталу, фондiв, прибутку, тощо) у загальнiй сумi активiв, авансованих в його бiзнес. Цей показник характеризує незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Станом на 31.12.2013р та на 31.12.2014р. за рахунок власного капiталу фiнансувалось 31% активiв, 31% валюти балансу покритi власним капiталом при нормативi не менше 50%, що свiдчить про недостатнiй рiвень питомої ваги власного капiталу в загальнiй вартостi майна. На кiнець року на кожнi 100 грн. активiв приходиться 31 грн. власних коштiв. Товариство характеризується як фiнансово залежне, що має недостатнiй рiвень платоспроможностi.
" Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi
Значення показника неповнiстю вiдповiдає нормативу. Товариство не має необхiдного рiвня спiввiдношення власного капiталу та позикових коштiв.
Аналiз показникiв фiнансового стану ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" свiдчить, що протягом 2014р. значення показникiв платоспроможностi (за винятком коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi) були в межах або близькi до нормативних значень. На пiдставi проведеного аналiзу можна характеризувати фiнансовий стан ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" як стiйкий, але Товариство характеризується як фiнансово залежне, що має недостатнiй рiвень платоспроможностi, на ситуацiю, що склалася, суттєвий вплив мають порушення покупцями термiнiв розрахункiв за договiрними зобов'язаннями.

9.6. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики. Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у Товариства загалом вiдповiдають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996-ХI//, Положенню "Про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.1995 р. № 88 зi змiнами i доповненнями, Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.12.1995 р.№ 352 "Про затвердження типових форм первинного облiку" та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Органiзацiя бухгалтерського облiку, аналiзу i контролю у Товариства здiйснювалась згiдно Наказу про облiкову полiтику, затвердженому керiвником пiдприємства. У перiодi, за який робилась перевiрка, змiни до Наказу про облiкову полiтику не вносились.
Фiнансова звiтнiсть Товариства формується з дотриманням принципiв облiкової полiтики, що застосовувалися при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалися протягом 2014 року, а саме:
автономностi пiдприємства, за яким кожне пiдприємство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв. Тому особисте майно i зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатись у фiнансовiй звiтностi пiдприємства;
безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;
перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання фiнансової звiтностi;
iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду слiд зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображаються в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей;
повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що приймаються на її основi;
послiдовностi, який передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової полiтики. Змiна облiкової полiтики повинна бути об?рунтована i розкрита у фiнансовiй звiтностi;
обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства;
превалювання змiсту над формою, за яким операцiї повиннi облiковуватись вiдповiдно до їх сутностi, а не лише виходячи з юридичної форми;
єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi.

10.IНШI ЕЛЕМЕНТИ

Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АУДИТ-ОПТIМ"
Свiдоцтво про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 0295, видано Рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р. № 98, термiном дiї до 04.11.2015р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України вiд 24.12.2014р. № 304/4, термiн чинностi свiдоцтва до 31.12.2019р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видано НКЦПФР - реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 67, серiя та номер Свiдоцтва П 000067, строк дiї Свiдоцтва: з 02.04.2013р. по 04.11.2015р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видано НК, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг - реєстрацiйний номер 0001, строк дiї Свiдоцтва: з 08.05.2013р. по 04.11.2015р.
Сертифiкат аудитора серiї А № 001147 виданий Трушкевич Т.М. вiд 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дiю сертифiкату продовжено Рiшенням АПУ України № 265/2 вiд 28.02.2013р. термiном до 28.04.2018р.
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 20.07.1998р. № 1 068 120 0000 007944.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 21613474.
Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4.
Фактичне мiсце розташування: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1.
Телефон: (044) 425-74-99.

11.Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 5 вiд 10.11.2011р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 25.03.2014р. - 10.04.2014р.
Перевiрка здiйснювалась Директором ПП "АФ "Аудит-Оптiм" Трушкевич Т.М. (Сертифiкат аудитора серiї А № 001147 виданий 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дiю сертифiкату продовжено Рiшенням АПУ України № 265/2 вiд 28.02.2013р. термiном до 28.04.2018р.), iз залученням консультацiй спецiалiстiв з окремих питань.


Директор ПП "АФ Аудит-Оптiм" ______________ Трушкевич Т.М.
м. Київ, вул. Хорива, 23 оф.1

Київ, Україна 20 квiтня 2015 року

КОДИ
Дата 01.01.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти" за ЄДРПОУ 00223941
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників: 258
Адреса, телефон: 19330 с. Дашукiвка, Залiзнична, 6, (04749) 6 23 30
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 p.
Форма №1
Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 103 93
первісна вартість 1001 254 267
накопичена амортизація 1002 ( 151 ) ( 174 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 62 679 56 123
первісна вартість 1011 1 828 337 1 825 113
знос 1012 ( 1 765 658 ) ( 1 768 990 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 2 856 2 059
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 65 638 58 275
II. Оборотні активи
Запаси 1100 15 430 14 926
Виробничі запаси 1101 1 915 1 765
Незавершене виробництво 1102 11 315 10 779
Готова продукція 1103 1 926 2 329
Товари 1104 274 53
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 12 281 12 462
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 29 091 29 214
з бюджетом 1135 314 192
у тому числі з податку на прибуток 1136 314 192
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16 464 16 018
Поточні фінансові інвестиції 1160 6 317 7 804
Гроші та їх еквіваленти 1165 473 4
Готівка 1166 1 0
Рахунки в банках 1167 472 4
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 70 28
Усього за розділом II 1195 80 440 80 648
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 146 078 138 923

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 13 720 13 720
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 30 557 31 764
Додатковий капітал 1410 57 57
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 594 594
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16 977 -3 656
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 61 905 42 479
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 5 903 6 125
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 22 338 22 686
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 28 241 28 811
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610 32 556 39 172
товари, роботи, послуги 1615 5 549 4 984
розрахунками з бюджетом 1620 342 726
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 125 476
розрахунками з оплати праці 1630 360 1 156
одержаними авансами 1635 556 299
розрахунками з учасниками 1640 11 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 1 316 2 680
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 15 117 18 140
Усього за розділом IІІ 1695 55 932 67 633
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 146 078 138 923
Примітки: Згiдно даних фiнансової звiтностi первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.14 р. складала 267,0 тис. грн. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.14 р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв становила 174,0 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.14 р. складала 93,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.14 р., становила 1 825 113,0 тис. грн. Станом на 31.12.14 р. знос основних засобiв становив 1 768 990 тис. грн., залишкова вартiсть - 56 123,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2014 р. та на 31.12.14 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Станом на 31.12.2014 року вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй.становить 7804 тис.грн.
Незавершене будiвництво i готова продукцiя оцiнювались по виробничiй собiвартостi. Методи оцiнки при вибуттi запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.
Станом на 31.12.14 р. вартiсть запасiв становила: виробничi запаси - 1765,0 тис. грн.; незавершене виробництво - 10 779,0 тис. грн.; готова продукцiя - 2329,0 тис. грн.; товари - 53,0 тис. грн.
Залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становлять 4,0 тис. грн., в тому числi в касi - 0 тис. грн. , в iноземнiй валютi - вiдсутнi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.14 р. вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.14 р. становлять 2059,0 тис. грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалась до пiдсумку балансу за первiсною вартiстю i станом на 31.12.14р. становила: чиста реалiзацiйна вартiсть 12 462,0 тис. грн., первiсна вартiсть 12 689,0 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв 227,0 тис. грн.
Станом на 31.12.14 р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками становила: за виданими авансами - 29 214,0 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.14 року становить 16018,0 тис. грн.
Загальна сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.14 р. становить 28 811,0 тис. грн. та вiдображена в Балансi у наступних рядках :
- 1515 "Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" 22 686 тис.грн.;
- 1500 "Вiдстроченi податковi зобов'язання" 6125 тис.грн.
Поточна заборгованiсть по валютному кредиту становить 1077,5 тис. євро, що за курсом НБУ на дату складання фiнансової звiтностi складає 20724 тис. грн., всього поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2014 р. в балансi становить 39 172 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.14 р. становила 4984,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.14 р. становила 726,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування станом на 31.12.14 р. становила 476,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi станом на 31.12.14 р. становила 1156,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв станом на 31.12.14 р. становила 299,0 тис. грн.
Поточнi забезпечення в балансi станом на 31.12.2014 року створенi в суму 2680 тис. грн., а саме: 1027,0 тис. грн. резерв для виплати вiдпусток та нарахований резерв на виплату єдиного соцiального внеску; 1653 тис. грн. резерв на рекультивацiю земель.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.14р. становили 18140,0 тис. грн.

Керівник

Головний бухгалтер

КОДИ
Дата 24.01.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти" за ЄДРПОУ 00223941

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 27 695 61 191
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 21 330 ) ( 47 811 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток 2090 6 365 13 380
збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 340 919
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4 243 ) ( 5 278 )
Витрати на збут 2150 ( 5 006 ) ( 8 583 )
Інші операційні витрати 2180 ( 15 976 ) ( 3 208 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 0 0
збиток 2195 ( 18 520 ) ( 2 770 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2 157 82
Інші доходи 2240 2 300 3
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 5 827 ) ( 4 243 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 44 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 0 0
збиток 2295 ( 19 934 ) ( 6 928 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 030 2 651
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 0 0
збиток 2355 ( 20 964 ) ( 4 277 )
II. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 144 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 1 063 1 453
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1 207 1 453
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( -785 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1 207 2 238
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -19 757 -2 039
III. Елементи операційних витрат
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 13 717 37 205
Витрати на оплату праці 2505 5 998 7 297
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 197 2 590
Амортизація 2515 5 780 5 508
Інші операційні витрати 2520 20 129 16 827
Разом 2550 47 821 69 427
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,000000 0,000000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00
Примітки: У зв'язку з проведенням трансформацiї фiнансової звiтностi у формат МСФЗ Товариством було проведено низку перетворень, якi вплинули на розмiр iнших доходiв та витрат, а також знайшли своє вiдображення шляхом змiн у Додатковому капiталi.
За звiтний перiод Товариством отриманий чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг у розмiрi 27695,0 тис. грн., iншi операцiйнi доходи становлять 340,0 тис. грн., iншi фiнансовi доходи становлять 2157,0 тис. грн, iншi доходи 2300,0 тис. грн. Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2014 рiк становить 1030 тис. грн.
За звiтний перiод витрати Товариства складають:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить - 21330,0 тис. грн.;
Адмiнiстративнi витрати - 4243,0 тис. грн.;
Витрати на збут - 5006,0 тис. грн.;
Iншi операцiйнi витрати - 15976,0 тис. грн.;
Фiнансовi витрати становлять - 5827,0 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2014 року чистий збиток згiдно даних бухгалтерського облiку становить 20964,0 тис. грн. Основнi причини збиткової дiяльностi :вiдсутнiсть ринкiв збуту готової продукцiї, зростання цiн на сировину, матерiали, енергоносiї та зменшення обємiв випуску готової продукцiї.

Керівник

Головний бухгалтер

КОДИ
Дата 30.01.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти" за ЄДРПОУ 00223941


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2014 рік
Форма №3
Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 14 785 55 810
Повернення податків і зборів 3005 384 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 3 6
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 78 93
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 17 105 11 872
Надходження від повернення авансів 3020 1 27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 160 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 17 10
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 14 944 ) ( 32 843 )
Праці 3105 ( 4 416 ) ( 6 506 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 309 ) ( 3 095 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 757 ) ( 4 776 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 565 ) ( 2 077 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 265 ) ( 481 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1 927 ) ( 2 218 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 7 296 ) ( 15 324 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 48 ) ( 27 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 78 ) ( 159 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 129 ) ( 275 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 478 4 721
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 2 577 1 197
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 1 619 ) ( 1 842 )
необоротних активів 3260 ( 47 ) ( 600 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 269 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 911 -1 514
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 4 324 1 164
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 10 441
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 4 651 ) ( 10 335 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 160 ) ( 3 825 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2 487 -2 555
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 098 652
Залишок коштів на початок року 3405 473 447
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 629 -626
Залишок коштів на кінець року 3415 4 473
Примітки: Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду склав 4 тис. грн. Чистий рух коштiв за 2014 рiк вiд операцiйної дiяльностi склав 478 тис. грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi 911 тисч. грн., вiд фiнансової дiяльностi -2487 тис. грн.

Керівник

Головний бухгалтер

КОДИ
Дата 06.01.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти" за ЄДРПОУ 00223941

Звіт про власний капітал
За 2014 рік
Форма №4
Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 13 720 30 557 57 594 16 977 0 0 61 905
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 13 720 30 557 57 594 16 977 0 0 61 905
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -20 964 0 0 -20 964
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 1 207 0 0 331 0 0 1 538
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 144 0 0 331 0 0 475
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 1 063 0 0 0 0 0 1 063
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 1 063
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 1 207 0 0 -20 633 0 0 -19 426
Залишок на кінець року 4300 13 720 31 764 57 594 -3 656 0 0 42 479
Примітки: Станом на 31.12.2014 року статутний фонд пiдприємства заявлений у сумi 13719925,0 грн. повнiстю сформований. Статутний фонд пiдприємства подiлений на 54879700 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна акцiя. Згiдно фiнансової звiтностi та даних бухгалтерського облiку власний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2014 року складається з наступних статтей:
-статутний капiтал 13720 тис. грн.;
-додатковий капiтал 57 тис. грн.;
-капiтал у дооцiнках 31764 тис. грн.;
-резервний капiтал 594 тис. грн.;
-непокритий збиток 3656 тис. грн.;
Всього власний капiтал 42479 тис. грн.

Керівник

Головний бухгалтер


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ПРИМIТКИ
ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство "Дашукiвськi бентонiти", зареєстроване Лисянською районною державною адмiнiстрацiєю Черкаської областi 31 листопада 2010 року.
Товариство займається добуванням бентонiтової глини, виготовленням бентонiтових порошкiв, оптовою торгiвлею власної готової продукцiї на ринку України та на експорт.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
o виробництво бентонiтових порошкiв;
o добування глини i каолiну;
o iнше.
Юридична адреса Товариства - Україна, 20254, вул. Залiзнична,6, с. Дашукiвка, Лисянського району, Черкаської областi.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України.
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
2.Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Принципи облiкової полiтики, застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдають тим, що застосовувалися Товариством у рiчнiй фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., за винятком застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй на 1 сiчня 2014 р., перелiк яких зазначено нижче:

Поправки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань"

Поправки уточнюють правила залiку активiв та зобов'язань i пов'язанi з ними вимоги по розкриттю iнформацiї. Поправки не мали суттєвого впливу на фiнансовий стан та результати дiяльностi.

Поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Знецiнення активiв" "Розкриття iнформацiї про вартiсть очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв"

Поправка включає вимоги про розкриття iнформацiї про суму очiкуваного вiдшкодування для нефiнансових активiв. Поправка вимагає додаткового розкриття про оцiнку активiв, якi були знецiненi, а сума очiкуваного вiдшкодування була визначена як справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж. Товариство не проводило знецiнення активiв,таким чином поправка не мала суттєвого впливу розкриття iнформацiї.

Поправки до МСФЗ (IAS) 39 "Новацiя похiдних iнструментiв та продовження облiку хеджування"

Данi поправки передбачають звiльнення вiд припинення облiку хеджування за умови, що новацiя похiдного iнструменту, визначеного як iнструмент хеджування, задовольняє визначеним критерiям i повиннi застосовуватись ретроспективно. Поправка не вплинула на фiнансову звiтнiсть Товариства, так як Товариство не здiйснювало новацiю похiдних iнструментiв.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IFRS) 27 "Iнвестицiйнi органiзацiї"

Вказанi поправки передбачають виключення iз вимог по консолiдацiї для компанiй, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйної компанiї вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 10. Виключення iз вимог по консолiдацiї вимагають, щоб iнвестицiйнi компанiї облiковували дочiрнi компанiї по справедливiй вартостi через прибуток або збиток. Поправка не вплине на фiнансову звiтнiсть, так як Товариство не вiдповiдає визначенню iнвестицiйної компанiї вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 10.

Роз`яснення до КРМФЗ (IFRIC) 21 "Обов`язковi платежi"

Тлумачення дає вказiвки по визнанню зобов'язань по платежам, якi встановлюються державою, що облiковуються у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 37"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" так i по платежам з чiтко визначеними термiнами i сумами. Роз'яснення не мало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть.


Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi.

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
Оновлена версiя МСФЗ (IFRS) 9 по облiку фiнансових iнструментiв випущена в липнi 2014 року. Стандарт повинен повнiстю замiнити МСБО (IAS) 39. Проект замiни включає три етапи:
1. Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв та зобов'язань;
2. Облiк знецiнення
3. Облiк хеджування.

МСФЗ (IFRS) 9 застосовується для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування дозволено. Товариство буде застосовувати стандарт з 1 сiчня 2018 року. На даний час Товариство вивчає вплив застосування стандарту на фiнансову звiтнiсть.

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"

В травнi 2014 року опублiкований МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами", в якому встановлена єдина детальна модель облiку виручки по договорам з клiєнтами. Пiсля набрання чинностi стандарт замiнить дiючi МСФЗ (IAS) 18 "Дохiд", МСФЗ
(IAS) 11 "Будiвельнi контракти" i вiдповiднi iнтерпретацiї.
Основний принцип даного стандарту передбачає визнання компанiєю виручки по мiрi передачi обiцяних товарiв та послуг клiєнтам в сумi, яка вiдображує винагороду, на яку Компанiя вважає,що має право в обмiн на товари та послуги.
Стандарт застосовується для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018року або пiсля цiєї дати.Дострокове застосування дозволено. Товариство не буде застосовувати стандарт достроково. На даний час Товариство вивчає вплив застосування стандарту на фiнансову звiтнiсть.

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 "Роз`яснення припустимих методiв амортизацiї"

Поправки роз'яснюють недопустимiсть застосування методiв амортизацiї,якi базуються на виручцi, за деякими винятками для нематерiальних активiв.
Поправки вступають в дiю з 1 сiчня 2016 року. Поправки не будуть мати вплив на фiнансовi звiтнiсть Товариства,так як Товариство не застосовує виробничий метод амортизацiї.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Облiк придбання долi участi в спiльних операцiях"
В поправках наданi роз'яснення вiдносно того, яким чином облiковувати придбання спiльних операцiй, якi є бiзнесом. Поправки застосовуються для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Поправки не будуть мати вплив на фiнансову звiтнiсть.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ(IAS) 28 "Продаж чи передача активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим чи спiльним пiдприємством".
Основний результат поправок становить те,що прибуток або збиток визнаються в повнiй сумi,якщо предметом угоди є бiзнес. Частковий прибуток чи збиток визнається, якщо предметом угоди є активи,що не представляють бiзнес, навiть якщо такi активи належать дочiрньому пiдприємству. Поправки застосовуються для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Поправки не будуть мати вплив на фiнансову звiтнiсть.

Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод дольової участi в окремiй фiнансової звiтностi"

Поправки стосуються виключення вимог щодо консолiдацiї для компанiй якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйної компанiї. Поправки не будуть мати вплив на фiнансову звiтнiсть.


МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць"
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодоноснi рослини"
Зазначенi змiни не стосуються дiяльностi Товариства та не будуть мати вплив на його фiнансову звiтнiсть.

"Щорiчнi вдосконалення МСФЗ"
На даний час Товариство оцiнює вплив вдосконалень на фiнансову звiтнiсть.

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу

Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.

Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.

Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року.

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю.

Витрати на позики

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання, або для продажу, обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

Резерви
визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створюються резерви сумнiвних боргiв, резерв для забезпечення оплати вiдпусток та резерв на рекультивацiю земель.

Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть розраховується з використанням методу середньозваженої вартостi.

Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.

Пенсiйнi зобов'язання

Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування ня соцiальнi заходи". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Визнання доходiв

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої, або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

Перерахунок iноземної валюти

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

Iнформацiя за сегментами

Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi виробничих пiдроздiлiв Товариства. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцii, iншi операцiйнi доходи та iншi фiнансовi доходи, до сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут. Сегментнi активи включають всi активи пiдприємства. Сегментнi зобов'язання включають всi зобов'язання пiдприємства.

Умовнi зобов'язання та активи

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок

Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.

(а) Строки корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

(в) Вiдстроченi податковi активи

Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.
5. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
Пов'язанi особи ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" - акцiонери, котрi мають контрольний пакет акцiй - ТОВ "Даш-Бент Iнвест", Україна (90,0055%). Товариство має взаємовiдносини по господарським операцiям з ТОВ "Даш-Бент Iнвест" в частинi продажi цiнних паперiв. В балансi в рядку 1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" числиться заборгованiсть ТОВ "Даш-Бент Iнвест" перед Товариством в сумi 5472 тис. грн.
Концентрацiя балансiв з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2014 року:

Показники балансу Код рядка Баланси з пов'язаними сторонами Всього по статтi
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 5472 16018

6. ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:

2014 рiк 2013 рiк
Виручка вiд реалiзацiї послуг 127 293
Виручка вiд реалiзацiї товарiв 512 512
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 27056 60386
Всього 27695
61191
7. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:

2014 рiк 2013 рiк
Собiвартiсть готової продукцiї (21079) (47388)
Собiвартiсть товарiв (133) (279)
Собiвартiсть робiт, послуг (118) (144)

Всього (21330) (47811)

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:


2014 рiк 2013 рiк
Матерiальнi затрати (6119) (24567)
Витрати на оплату працi (2675) (4818)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (980) (1710)
Амортизацiя (2578) (5321)
Iншi витрати (8978) (11395)
Всього (21330) (47811)

8. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:

2014 рiк 2013 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (1747) (1978)
Амортизацiя (191) (174)
Комунальнi послуги (6) (286)
Професiйнi послуги (45) (289)
Послуги зв'язку (84) (100)
Транспортнi витрати (190) (227)
Страхування майна (1) (1)
Послуги банку (184) (429)
Юридичнi послуги, iнформацiйно-консультацiйнi (93) (308)
Витрати на вiдрядження (7) (7)
Утримання основних фондiв (13) (51)
Iншi (1682) (1428)
Всього (4243) (5278)
9. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представленi наступним чином:

2014 рiк 2013 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (740) (866)
Витрати тари та тарних матерiалiв (155) (119)
Транспортнi витрати (2263) (4765)
Амортизацiя (349) (347)
Страхування (2) (3)
Iнспекцiя ваги i вологостi, сертифiкацiя (22) (21)
ПММ, електроенергiя (634) (920)
Митнi послуги (135) (321)
Утримання та ремонт основних фондiв (90) (243)
Iншi (616) (978)
Всього (5005) (8583)

10. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2014 рiк 2013 рiк
доходи витрати доходи витрати
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 0 (65) 443 (0)
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 156 (0) 210 (0)
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 0 (0) 0 (63)
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 123 (0) 0 (0)
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 0 (8953) 0 (626)
Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв 0 (0) 19 (0)
Доходи вiд безоплатно отриманих активiв 3 (0) 4 (0)
Дохiд вiд нарахованих вiдсоткiв банкiв на залишки коштiв на рахунках 0 (0) 0 (0)
Дохiд вiд списаної кредиторської заборгованостi 56 (0) 241 (0)
Признанi штрафи, пенi неустойки 0 (860) 0 (0)
Витрати вiд псування товароматерiальних цiнностей 0 (106) 0 (473)
Нарахування резерву сумнiвних боргiв 0 (157) 0 (0)
Нарахування резерву вiдпускних 0 (0) 0 (509)
Нарахування резерву на рекультивацiю 0 (1390) 0 (264)
Нараховано знос по тимчасово виведених з експлуатацiї основних фондах 0 (1609) 0 (0)
Iншi доходи/(витрати) 2 (2836) 2 (1273)
Всього 340 (15976) 919 (3208)

11. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2014 рiк 2013 рiк
доходи витрати доходи витрати
Нарахованi проценти по кредитнiй заборг. банку 0 (5827) 0 (4243)
Нарахованi фiнансовi доходи i витрати по поворотнiй фiнансовiй допомозi 2157 (0) 82 (0)
Всього 2157 (5827) 82 (4243)

12. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом ставка податку на прибуток знижувалась з 25% в першому кварталi 2011 року до 18% у 2014 роцi. Зг так. Стє обр. Акт i зоб
Основнi компоненти (вiдшкодування) витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання Залишок на 31.12.2014р. 31.12. 2013 року
Вiдстроченi податковi активи, в тому числi: 2059 2856
ВПА, нарахованi на резерв сумнiвних боргiв 41 30
ВПА, нарахованi на резерв вiдпусток 185 190
ВПА, нарахованi на резерв на рекультивацiю 298 47
ВПА, пов'язанi з рiзницями в облiку основних
фондiв 1535 2520
ВПА, пов'язанi з списанням нематерiальних
активiв 0 69
Вiдстроченi податковi зобов'язання,
в тому числi: 6125 5903
ВПА, пов'язанi з рiзницями в облiку основних
фондiв за рахунок капiталу 5363 5636
ВПЗ, нарахованi на дооцiнку цiнних паперiв
за рахунок капiталу 762 267

13. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2014 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

Будинки, споруди
та переда-
вальнi пристрої Машини
та облад-
нання Транспо
ртнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна
вартiсть станом
на початок
звiтного року 357342 1340204 91060 35900 87 3744 1828337
Накопичена амортизацiя
станом на
початок
звiтного року (321289) (1320620) (88112) (35577) (60) (0) (1765658)
Придбано
основних засобiв 81 21 0 2 0 385 489
Вибуло
основних засобiв первiсна вартiсть (25) (0) (2061) (0) (0) (1627) (3713)
Вибуло
Основних
засобiв знос 0 0 1914 0 0 0 1914
Амортизацiйнi нарахування
за звiтний перiод (1143) 3593) (410) (100) (0) (0) (5246)
Амортизацiя
станом на
кiнець звiтного
перiоду (322432) (1324213) (86608) (35677) (60) (0) (1768990)
Балансова вартiсть станом на кi-
нець звiтно-
го перiоду 357398 1340225 88999 35902 87 2502 1825113

Станом на 31 грудня 2014 року основнi засоби, призначенi до продажу вiдсутнi.
Товариством з метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за кредитними договорами, укладеними мiж ПАТ "ВТБ Банк" та ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" № КЛН-45 вiд 16.05.2011 року, № КЛН-44 вiд 16.05.2011 року, № КЛН-43 вiд 16.05.2011 року, № КЛН-41 вiд 16.05.2011 року передано в заставу згiдно Iпотечного договору нерухоме майно оцiночною вартiстю 10500,0 тис. грн., згiдно Договору застави обладнання, оцiночною вартiстю 11330,8 тис. грн.; згiдно Договору застави транспортних засобiв, транспортнi засоби оцiночною вартiстю
15065 ,0 тис. грн.

Запаси Товариства були представленi наступним чином:
Запаси 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Сировина i матерiали 933 1162
Паливо 586 460
Тара i тарнi матерiали 3 9
Будiвельнi матерiали 87 118
Запаснi частини 154 161
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2 5
Незавершене виробництво 10779 11315
Готова продукцiя 2329 1926
Товари 53 274
Всього 14926 15430
В 2014 роцi Товариством уцiнка та дооцiнка запасiв не проводилась.
14. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО

Станом на 31 грудня 2014 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:

Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 12462 12281
Iнша дебiторська заборгованiсть 16018 16464
Всього 28480 26745

15. ПЕРЕДПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2014 року передплати та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:

Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Аванси постачальникам 29214 29091
Iншi оборотнi активи 28 70
Всього 29242
29161

Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та енергоносiї.

16. ФIНАНСОВI АКТИВИ
Станом на 31.12.2014 року фiнансовi активи представленi наступним чином:

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Борговi цiннi папери пiдприємств 7804 6317
Всього 7804 6317
В фiнансовiй звiтностi борговi цiннi папери класифiкованi Товариством як доступнi для продажу по справедливiй вартостi з вiдображенням результату переоцiнки в сукупному доходi та збитках. Справедлива вартiсть визначалась методом дисконтування грошових потокiв. Сума дооцiнки цiнних паперiв за 2014 рiк становить 1760 тис. грн. i вiдображена в складi iншого додаткового капiталу.

17. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточнi податковi активи та зобов'язання Товариства були представленi наступним чином:
Поточнi податковi активи та зобов'язання 31.12.2014 року 31.12.2013 року
Поточнi податковi активи, в т. ч.: 192 314
Податок на додану вартiсть 0 0
Податок на прибуток 192 314
Мiсцевi податки та збори 0 0
Поточнi податковi зобов'язання , в т. ч. 726 342
Податок на додану вартiсть 210 70
Податок на прибуток 0 0
Плата за надра 102 182
Орендна плата за землю 106 47
Iншi податки 123 3
Податок з доходiв фiзичних осiб 185 40

18. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти були представленi наступним чином:
Грошовi кошти 31.12. 2014 року 31.12.2013 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на
поточних рахунках 4 472
Грошовi кошти в касi 0 1
Всього 4 473
19. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
Станом на 31 грудня 2014 року статутний капiтал Товариства становить 13 719 925,00 грн., роздiлений на 54 879 700 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Дашукiвськi бентонiти"(протокол №1 2005) вiд 3 червня 2005 року було прийнято рiшення про додатковий випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 33147340 штук но номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Змiни до Статуту були внесенi на загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Дашукiвськi бентонiти", протокол загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" №1/2011 вiд 08 квiтня 2011 р., якi зареєстрованi Лисянською районною державною адмiнiстрацiєю 28.04.2011 року за номером 1010105003700002.
Станом на 31 грудня 2014 року найбiльшою часткою акцiй ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" володiє ТОВ "Даш-Бент Iнвест" 49394742 акцiй, що складає 90,0055 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй. Iншi юридичнi i фiзичнi особи володiють 5484958 акцiями, що складає 9,9945 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй.
20. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2014 року Товариство має зобов'язання по позиках перед ВТБ Банком. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями по валютному кредиту становить 1077,5 тис. євро, що за курсом НБУ на дату складання фiнансової звiтностi складає 20724,0 тис. грн.
Заборгованiсть по кредитам в нацiональнiй валютi на дату складання звiтностi становить 18448 тис. грн., в тому числi поточна заборгованiсть 18448 тис. грн.Термiн погашення всiх кредитних заборгованостей 15.05.2015 року.
21. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання
Станом на 31 грудня Товариство має заборгованiсть перед торговою компанiєю "Дашукiвськi бентонiти", яка надала Товариству безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу для виробничих цiлей. Сума позики оцiнена по теперiшнiй вартостi iз застосуванням ставки дисконту 14,0% рiчних i становить 22686 тис. грн. Номiнальна вартiсть - 29493 тис. грн. В 2014 роцi фiнансовi доходи вiд збiльшення суми позики склали 2157 тис. грн.
22. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2014 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Заборгованiсть постачальникам за
сировину, матерiали, послуги 4984 5549
23. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2014 року передплати отриманi та iншi зобов'язання були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Передплати отриманi 299 556
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 726 342
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 476 125
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 1156 360
Кредиторська заборгованiсть по розрахунках
з учасниками 0 11
Iнша поточнi зобовязання 18140 15117
Всього 20797 16511
24. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв представлена в розрiзi реалiзацiї готової продукцiї виробничих пiдроздiлiв Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року та31 грудня 2013 року:
Найменування показника Готова
продукцiя карєру Продукцiя
цеху №1 Нерозподiленi суми Разом
2014р. 2013р. 2014 р. 2013 р. 2014 р. 2013 р. 2014р. 2013 р.
Дохiд вiд реалiзацiї 8474 9247 18572 51172 649 772 27695 61191
Собiвартiсть гп та
реалiзованих послуг (2055) (1684) (18991) (44216) (284) (1911) (21330) (47811)
Валовий прибуток
сегментiв 6419 7563 (419) 6956 365 (1139) 6365 13380
Iншi операцiйнi доходи 0 0 0 0 340 919 340 919
Iншi доходи 0 0 0 0 4457 85 4457 85
Витрати на збут (1532) (1297) (3357) (7178) (117) (108) (5006) (8583)
Адмiнiстративнi витрати (1298) (798) (2845) (4414) (100) (66) (4243) (5278)
Нерозподiленi витрати (0) (0) (0) (0) (21847) (7451) (21847) (7451)
Прибуток до оподаткування 3589 5468 (6621) (4636) (16902) (7947) (19934) (6928)
Дохiд з податку на прибуток 0 0 0 0 (1030) 2651 (1030) 2651
Фiнансовий результат 3589 5468 (6621) (4636) (17932) (5109) (20964) (4277)
Сегментнi активи 14277 14380 24616 28374 100030 103324 138923 146078
Сегментнi зобов'язання 888 776 2056 1960 93500 81437 96444 84173

До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцii, iншi операцiйнi доходи та iншi фiнансовi доходи, до сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї. Iншi активи, зобов'язання, доходи i витрати, а також податок на прибуток контролюються Товариством в цiлому.
25. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище
У даний час Україна переживає економiчну кризу. Вона згубно вiдбилася на роботi промисловостi через спад виробництва, неплатежi мiж суб'єктами ринку, дефiцит сировини, матерiалiв i комплектуючих виробiв. У зв'язку зi глибокими кризовими явищами в економiцi країни, i, як наслiдок, зупинкою галузi машинобудування та спадом промисловостi загалом, пiдприємство опинилось в складнiй економiчнiй ситуацiї. Рiст цiн на енергоресурси, матерiали та девальвацiя нацiональної валюти призвели до неможливостi нормальної роботи пiдприємства. Пiдприємство наразi працює з мiнiмальним завантаженням i бiльшу частину часу простоює.
Окрiм цього у зв'язку з агресiєю зi сторони РФ повнiстю припинилася робота з контрагентами з цiєї країни. Частина пiдприємств з даної країни вiдмовляється погашати заборгованiсть за отриману бентопродукцiю, йде робота з стягнення даної заборгованостi у судовому порядку. В зв'язку з складною ситуацiєю в нашiй державi, яка виникла внаслiдок агресiї Росiйської Федерацiї, що фактично направлена на придушення економiчної потужностi України. Станом на сьогоднi бiльшiсть контрагентiв ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" з промислового сектору економiки України (машинобудування, металургiя) тимчасово зупинили свою дiяльнiсть, внаслiдок введених обмежень Росiйською Федерацiєю, щодо постачання продукцiї українських виробникiв на свiй ринок.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
Оподаткування
У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.
Юридичнi питання
В провадженнi судiв Укераїни знаходиться справа за поданням ПАТ "Дашукiвськi бентонiти" про визнання не дiйсним податкового повiдомлення - рiшення по результатах перевiрки в сумi 435501 грн. Справа знаходиться в провадженнi Вищого адмiнiстративного суду.
Керiвництво з бiльшою вiрогiднiстю вважає, що судове рiшення буде прийняте на користь Товариства.
26. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв.
27. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2014 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
28. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк, була затверджена до надання Зборам Акцiонерiв Товариства Наглядовою Радою 21 квiтня 2015 року.

Голова правлiння Фрiндт Ю.Л.
Головний бухгалтер Пустiльнiк В.О.