Home Документы Протокол общих сборов акционеров ПАО "Дашуковские бентониты"
Протокол общих сборов акционеров ПАО "Дашуковские бентониты" PDF Печать E-mail


ПРОТОКОЛ № 1/2015


ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Дашуківські бентоніти”

від 24 квітня 2015 року


c. Дашуківка

Місцезнаходження товариства: Україна, 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка.
Форма проведення загальних зборів акціонерів: очна
Дата і час проведення загальних зборів: 24 квітня 2014 року, 12-00 годин.
Дата складання протоколу загальних зборів: 25 квітня 2014 року
Місце проведення загальних зборів: Україна, 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка, актовий зал ПАТ «Дашуківські бентоніти», кабінет №17
Голова зборів: Фріндт Юрій Людвігович;
Секретар зборів: Багателя Андрій Олексійович;
Реєстрація здійснювалась: 24.04.2015р., за місцем проведення зборів.
Реєстраційна комісія:
· Голова комісії – Гуцал Д.Г.
· Член комісії – Яхненко Н.А.,
· Член комісії- Астіоненко О.С.
представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».
Початок реєстрації: 10.30 год.
Закінчення реєстрації: 11.30 год.
Початок зборів: 24.04.2015р., о 12.00 год.
Лічильна комісія:
· Голова комісії – Гуцал Д.Г.
· Член комісії – Яхненко Н.А.,
· Член комісії- Астіоненко О.С.
представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».
.

ПРИСУТНІ:
Акціонери публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” згідно з Реєстром акціонерів;
Голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” – Плотник Н.Л.
Член Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” – Кирилов Ю.Г;
Член Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” – Нікітін В.А. ;
Голова Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” – Сорокін П.П.
Голова Правління публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” – Фріндт Ю. Л.;
Член Правління публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” - Багателя А.О..;
Член Правління публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” – Пустільнік В.О.;
Член Правління публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” – Шліхта М.І.;
Член Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” – Фасоль О.О.
Член Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства “Дашуківські бентоніти” – Василенко О.О.

Статутний капітал ПАТ «Дашуківські бентоніти» (надалі – Товариство) складає 13 719 925 грн., який розділений на 54 879 700 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.
Відповідно до Статуту Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та їх порядок денний опубліковані в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – « Бюлетень Ціні Папери України» № 47 від 17.03.2015р., персонально доведені до акціонерів у письмовій формі шляхом відправлення рекомендованих листів згідно наданого ПАТ «НДУ» переліку акціонерів станом на 06.03.2015р., інформація про проведення загальних зборів розміщена на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 20.04.2015р., становить 1723 акціонерів, які в сукупності володіють 54 879 700 простими іменними акціями Товариства, що становить 100 % Статутного капіталу.
Загальні збори згідно Статуту Товариства та Положення про Загальні збори розпочала голова Наглядової ради Плотник Н.Л., яка доповіла про те, що Загальні збори були скликані та проводяться у рамках Закону України "Про акціонерні товариства" (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства. На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол від 27.02.2015р., № 1-15) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів, а саме: - затверджено порядок денний Загальних зборів, проекти рішень з питань порядку денного, прийнято рішення про дату проведення; - визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах; - прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії; - затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів. На засіданнях Наглядової ради Товариства (Протоколи від 09.04.2015р., № 2-15 та від 20.04.2015р., № 3-15) були затверджені форма та текст бюлетеня для голосування та для кумулятивного голосування.
На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол від 27.02.2015р., № 1-15) було прийняте рішення щодо надання повноважень Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників на Загальних зборах 22.04.2015 р., Депозитарній установі ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» відповідно до умов Договору № НР-00223941 від 01.10.2014р.
Результати реєстрації акціонерів Товариства, які прибули для участі у Загальних зборах, оголосила Голова Реєстраційної комісії Гуцал Д.Г., яка зачитала Протокол від 24.04.2015р., засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів за підсумками реєстрації акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах.
Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів Товариства 24.04.2015 року з 10.30 год. до 11.30год. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 6 акціонерів та їх представників. З них 4, які є власниками голосуючих акцій Товариства по всім питанням порядку денного загальних зборів.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства по всім питанням порядку денного загальних зборів, які зареєструвалися для участі у річних (чергових) загальних зборах становить 49 402 416 (сорок дев’ять мільйонів чотириста дві тисячі чотириста шістнадцять), що складає 93,81 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та які прийняті для визначення кворуму.
Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори визнаються правомочними.
Плотник Н.Л., оголосила порядок денний Загальних зборів.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3.Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.
Плотник Н.Л., повідомила присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що згідно чинного законодавства України, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.
На Загальних зборах за запрошенням Наглядової ради присутні: головний бухгалтер Пустельник В.О., член Ревізійної комісії Василенко О.О., головний економіст Холоменюк Л.Я.

Питання 1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
Слухали: голову Наглядової ради Плотник Н.Л., яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № НР-00223941 від 01.10.2014р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови даного Договору щодо надання повноважень (здійснення функцій) Лічильної комісії Депозитарній установі ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії.
На голосування винесено наступний проект рішення:
«Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № НР-00223941 від 01.10.2014р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови даного Договору щодо надання повноважень (здійснення функцій) Лічильної комісії Депозитарній установі ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».
Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії».

Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або
недійсний бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Прийняте рішення.
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № НР-00223941 від 01.10.2014р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови даного Договору щодо надання повноважень (здійснення функцій) Лічильної комісії Депозитарній установі ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».
Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії.

Питання 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
Слухали: голову Наглядової ради Плотник Н.Л., яка повідомила, що згідно із діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів обираються Загальними зборами з числа присутніх на них. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 27.02.2015р. № 1-15) Головою Загальних зборів було рекомендовано обрати голову Правління – Фріндта Юрія Людвиговича, секретарем Загальних зборів акціонерів – заступника голови правління Товариства Багателю Андрія Олексійовича. Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви та інші питання, пов’язані із порядком проведення зборів.

На голосування винесено наступний проект рішення:
Обрати:
· голова зборів – Фріндт Юрій Людвигович
· секретар зборів – Багателя Андрій Олексійович
Затвердити регламент роботи:
· основна доповідь - 15 хвилин;
· співдоповідь - 10 хвилин;
· виступи в дебатах – 20-30 хвилин;
· відповіді на запитання - 10 хвилин;
· збори вести української мовою. Звіти, доповіді та виступи – на українській та російській мовах;
· пропозиції та питання ставити як в усній, так і письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядати;
· перерва – до 60 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».
·
Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Прийняте рішення.
Обрати:
· голова зборів – Фріндт Юрій Людвигович
· секретар зборів – Багателя Андрій Олексійович
Затвердити регламент роботи:
· основна доповідь - 15 хвилин;
· співдоповідь - 10 хвилин;
· виступи в дебатах – 20-30 хвилин;
· відповіді на запитання - 10 хвилин;
· збори вести української мовою. Звіти, доповіді та виступи – на українській та російській мовах;
· пропозиції та питання ставити як в усній, так і письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядати;
· перерва – до 60 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання 3. Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Слухали: голову Правління Фріндта Ю.Л., який доповів про результати діяльності Товариства в 2014 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов’язань, пріоритетні завдання Товариства. Було зазначено, що 2014 рік для Товариства став роком збереження здобутків трудового колективу, роком накопичення технічного потенціалу та подальшого підвищення ефективності праці. В 2014 році спільно з Наглядовою радою було вжито чимало заходів з поліпшення стану основних засобів, посилено роботу по захисту економічних інтересів Товариства. Протягом року приділялася увага питанням охорони праці та підвищенню кваліфікації працівників. Упродовж року постійно підтримувалась платоспроможність Товариства. Належним чином приділялася увага заходам розвитку та удосконалення інфраструктури Товариства у виробничому і соціальному спрямуванні. Товариство не має заборгованості з виплати заробітної плати працівникам.
Зауважив, що сьогоднішня нестабільна ситуація в економіці країни, а саме: підвищення цін на бензин, дизельне пальне, тарифів на газ, електроенергію, водопостачання та теплопостачання, запчастини, комплектуючі тощо, а також складна політична ситуація, військові дії на сході країни не дають впевненості в завтрашньому дні. Що в свою чергу не дозволяє будувати стратегічні плани роботи та розвитку Товариства на майбутні періоди. Тому в 2015 році першочерговим завданням залишається збереження діяльності Товариства.
На голосування винесено наступний проект рішення:
«Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління в 2014 році вважати задовільною. Правлінню в 2015 році і надалі провадити свою діяльність спільно з Наглядовою радою Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, зважаючи на економічну кризу та політичну ситуацію в державі».

Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління в 2014 році вважати задовільною. Правлінню в 2015 році і надалі провадити свою діяльність спільно з Наглядовою радою Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, зважаючи на економічну кризу та політичну ситуацію в державі.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Слухали: голову Наглядової ради Плотник Н.Л., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2014 року. Було зазначено, що члени Наглядової ради під час виконання своїх повноважень керувались чинним законодавством України та Статутом Товариства. Засідання Наглядової ради проводились по мірі необхідності. Прийняті рішення були правомочними, з жодного питання не було винесено негативного рішення. На засіданнях Наглядової ради відповідно до встановлених критеріїв попередньо погоджувалися договори, що стосувалися фінансово-господарської діяльності Товариства, а також наступні питання: обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що буде підписано з ним, встановлення розміру оплати його послуг; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; встановлення критеріїв договорів, які підлягають обов’язковому погодженню з Наглядовою радою; Рішення Наглядової ради оформлювались протоколами. Окрім зазначеного, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік, які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів 23 квітня 2014 року. Зауважила щодо необхідності всім працівникам та посадовим особам Товариства провадити продуктивно та відповідально свою роботу для забезпечення подальшої діяльності Товариства.

На голосування винесено наступний проект рішення:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2014 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2015 році продовжувати співпрацювати з Правління Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, зважаючи на економічну кризу та політичну ситуацію в державі».

Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Прийняте рішення. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2014 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2015 році продовжувати співпрацювати з Правління Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, зважаючи на економічну кризу та політичну ситуацію в державі.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної
комісії.
Слухали: члена Ревізійної комісії Василенко О.О., яка прозвітувала про роботу Ревізійної комісії в 2014 році. Зазначила, що Ревізійна комісія проводила свою діяльність відповідно чинного законодавства України та Статуту Товариства, а саме здійснювала аналіз та перевірку фінансових показників Товариства за підсумками 2014 року. Проведені аналіз та перевірка дозволяють зробити висновки, про достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Товариство спроможне виконувати свої зобов’язання та здійснювати в подальшому свою діяльність.
На голосування винесено наступний проект рішення:
«Прийняти до відома та затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. За наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії фінансову звітність Товариства за 2014 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.»
Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. За наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії фінансову звітність Товариства за 2014 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.

Питання 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.
Слухали: головного економіста Холоменюк Л.Я., яка зазначила, що річні показники фінансової діяльності Товариства за 2014 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс та звіт про фінансові результати і повністю відображають фактичне фінансове становище Товариства по результатах роботи за 2014 рік. Згідно з аудиторським висновком аудиторської фірми Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АУДИТ-ОПТIМ", яка за рішенням Наглядової ради перевіряла фінансовий стан результатів діяльності Товариства за 2014 рік, висловлена думка, що фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2014р.

На голосування винесено наступний проект рішення:
«Затвердити річний звіт ПАТ «Дашуківські бентоніти» за 2014 рік. Затвердити Баланс ПАТ «Дашуківські бентоніти» станом на 31.12.2014р.»
Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Прийняте рішення. Затвердити річний звіт ПАТ «Дашуківські бентоніти» за 2014 рік. Затвердити Баланс ПАТ «Дашуківські бентоніти» станом на 31.12.2014р.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) за підсумками
роботи Товариства у 2014 році.
Слухали: головного бухгалтера Пустельник В.О., яка доповіла, що за результатами 2014 року Товариством отримано збиток у сумі 20 964 тис. грн. Зазначила, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства на розгляд Загальних зборів винесено питання затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік.
На голосування винесено наступний проект рішення:
«Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в розмірі 20 964 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не сплачувати.»
Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Прийняте рішення. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в розмірі 20 964 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не сплачувати.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
Товариства.
Слухали: голову зборів Фріндта Ю.Л., який повідомив, що 23 квітня 2015 року закінчився строк на який обиралась Наглядова рада Товариства і необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
На голосування винесено наступний проект рішення:
«У зв’язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради товариства припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти»:
· Голова Наглядової ради – Плотник Надія Леонідівна
· Член Наглядової ради – Нікітін Володимир Андрійович
· Член Наглядової ради – Кирилов Юрій Геннадійович.»
Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Прийняте рішення.
У зв’язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради товариства припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти»:
· Голова Наглядової ради – Плотник Надія Леонідівна
· Член Наглядової ради – Нікітін Володимир Андрійович
· Член Наглядової ради – Кирилов Юрій Геннадійович

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Слухали: голову зборів Фріндта Ю.Л., який повідомив, що 23 квітня 2015 року закінчився строк на
який обиралась Ревізійна комісія Товариства і необхідно прийняти рішення про припинення
повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
На голосування винесено наступний проект рішення:
«У зв’язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дашуківські бентоніти»:
· Голова Ревізійної комісії - Сорокін Павло Павлович
· Член Ревізійної комісії – Фасоль Олена Олегівна
· Член Ревізійної комісії - Василенко Олена Олександрівна.

Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Прийняте рішення.
У зв’язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дашуківські бентоніти»:
· Голова Ревізійної комісії - Сорокін Павло Павлович
· Член Ревізійної комісії – Фасоль Олена Олегівна
· Член Ревізійної комісії - Василенко Олена Олександрівна.

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Слухали: голову зборів Фріндта Ю.Л., який зазначив, що у зв’язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради необхідно обрати нових членів (новий склад) Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди. Обрати особу, яка уповноважуватиметься від імені Товариства на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради. Звернув увагу присутніх на те, що голосування по питанню обрання членів Наглядової ради проходитиме шляхом кумулятивного голосування згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зауважив, що загальні збори акціонерів визначають кількісний склад Наглядової ради. Зазначив, що Наглядова рада із трьох членів – це оптимальний кількісний склад для продуктивної і організованої роботи ради.
На голосування винесено наступний проект рішення:
«Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 3-х осіб. Обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб строком на 1 рік. Встановити розмір винагороди для Голови та членів Наглядової ради – згідно штатного розкладу Товариства. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Призначити Голову правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», уповноваженою особою Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов’язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради, а саме з 24.04.2015р.»
Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Обрати членами Наглядової ради:
· Плотник Надія Леонідівна
· Нікітін Володимир Андрійович
· Кирилов Юрій Геннадійович
Результати кумулятивного голосування:
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що мають акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
148 207 248

п/п П.І.Б. кандидата Кількість голосів за кожного кандидата
1. Плотник Надія Леонідівна 49 402 416
2. Нікітін Володимир Андрійович 49 402 416
3. Кирилов Юрій Геннадійович 49 402 416
Прийняте рішення.
Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 3-х осіб. Обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб строком на 1 рік. Встановити розмір винагороди для Голови та членів Наглядової ради – згідно штатного розкладу Товариства. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Призначити Голову правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», уповноваженою особою Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов’язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради, а саме з 24.04.2015р.
Обрати членами Наглядової Ради:
· Плотник Надія Леонідівна
· Нікітін Володимир Андрійович
· Кирилов Юрій Геннадійович

Питання 11. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: голову зборів Фріндта Ю.Л., який зазначив, що у зв’язку з припиненням повноважень голови та членів Ревізійної комісії необхідно обрати нових членів (новий склад) Ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди. Обрати особу, яка уповноважуватиметься від імені Товариства на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Ревізійної комісії. Звернув увагу присутніх на те, що голосування по питанню обрання членів Ревізійної комісії проходитиме шляхом кумулятивного голосування згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зауважив, що загальні збори акціонерів визначають кількісний склад Ревізійної комісії.
На голосування винесено наступний проект рішення:
Визначити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у складі 3-х осіб. Обрати Ревізійну комісії у складі 3-х осіб строком на 1 рік. Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою та кожним членом Ревізійної комісії. Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність безоплатно. Призначити Голову Наглядової ради Товариства, уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
Голова та члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов’язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії, а саме з 24.04.2015р.

Результати голосування:
Голосувало «За» 49 402 416 Голосів 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались» 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в
голосуванні» або недійсний
бюлетень 0 Голосів 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Обрати членами Ревізійної комісії:
· Голова Ревізійної комісії - Сорокін Павло Павлович
· Член Ревізійної комісії – Фасоль Олена Олегівна
· Член Ревізійної комісії - Василенко Олена Олександрівна
Результати кумулятивного голосування:
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що мають акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
148 207 248

п/п П.І.Б. кандидата Кількість голосів за кожного кандидата
1. Сорокін Павло Павлович 49 402 416
2. Фасоль Олена Олегівна 49 402 416
3. Василенко Олена Олександрівна 49 402 416
Прийняте рішення.
Визначити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у складі 3-х осіб. Обрати Ревізійну комісії у складі 3-х осіб строком на 1 рік. Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою та кожним членом Ревізійної комісії. Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність безоплатно. Призначити Голову Наглядової ради Товариства, уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
Голова та члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов’язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії, а саме з 24.04.2015р.
Обрати членами Ревізійної комісії:
· Голова Ревізійної комісії - Сорокін Павло Павлович
· Член Ревізійної комісії – Фасоль Олена Олегівна
· Член Ревізійної комісії - Василенко Олена Олександрівна


Голова Загальних зборів Фріндт Ю.Л., повідомив, що з усіх питань, запропонованих до розгляду у порядку денному Загальних зборів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, зауважень по веденню Загальних зборів не було. Загальні збори оголошені закритими

Цей протокол оформлений за підсумками роботи загальних зборів акціонерів Товариства «23» квітня 2014 року. Невід’ємною частиною цього протоколу є перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства «23» квітня 2014 року та протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства «23» квітня 2014 року.


.

Голова зборів Ю.Л. Фріндт

Секретар А.О. Багателя