Home Документы Объявление о проведении общих сборов Акционеров
Объявление о проведении общих сборов Акционеров PDF Печать E-mail

 код ЄДРПОУ 00223941

місцезнаходження: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6,

повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори)  відбудуться 24 квітня 2015 року о 12.00 год. за адресою (місце проведення):  Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актова зала (каб. № 17).

 Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

3.Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на  31.12.2014р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

 11. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою       та членами  Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 24 квітня 2015р., з 10.30 до 11.30 год., за місцем проведення зборів: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актова зала (каб. № 17).

       Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства         24.00 год., 20 квітня 2015 року.

            Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

      Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, кабінет № 4 юрисконсульта, у робочі дні з 10.00 до 11.00 год. У день проведення загальних зборів Товариства у місці проведення зборів з 10.30 до 11.30 год.  Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрисконсульт Багателя Андрій Олексійович.

Телефон для довідок: (04749) 6-23-30

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2014 рік

2013 рік

Усього активів

138923

146078

Основні засоби

56123

62679

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

14926

15430

Сумарна дебіторська заборгованість

65718

64537

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

473

Нерозподілений прибуток

-3656

16977

Власний капітал

42479

61905

Статутний капітал

13720

13720

Довгострокові зобов’язання

28811

28241

Поточні зобов’язання

67633

55932

Чистий прибуток (збиток)

-20964

-4277

Середньорічна кількість акцій (шт.)

54879

54879

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

245

300

 

 

Голова правління

ПАТ «Дашуківські бентоніти»                                                                   Фріндт Ю.Л.

                                                                  м.п.