Home News Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів PDF Print E-mail
Tuesday, 02 August 2016 10:49

Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941, місцезнаходження: 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 9 вересня 2016 року  за адресою: 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка, адмінбудівля, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їх  представників) відбудеться з 11.00 до 11.45 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 5 вересня 2016 року.

 

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

1.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів товариства.

4.Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на  31.12.2015р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень діючої Наглядової ради Товариства в повному складі..

 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами  Ревізійної комісії Товариства.

13. Про підтвердження рішення, яке прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» 08 липня 2016р., а саме: «Скасувати всі рішення,  що прийняті Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти»  у складі: Кирилова Юрія Геннадійовича, Плотник Надії Леонідівни та Нікітіна Володимира Андрійовича, які оформлені Протоколами в період з 9 липня 2015 року по 24 лютого 2016 року. Скасувати Протокол чи/або Протоколи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», що прийняті в період з 9 липня 2015 року по 07 липня 2016 року про призначення Головою правління чи/або виконуючим обов’язки Голови правління Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» Бесараба Володимира  Михайловича».

14. Про підтвердження рішення, яке прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» 19 липня 2016р., а саме:

«1. Надати згоду на введення процедури санації ПАТ «Дашуківські бентоніти» до порушення провадження у справі про банкрутство в порядку статті 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
2. Зобов’язати Голову Правління Акціонерного товариства протягом 2 календарних місяців розробити план досудової санації ПАТ «Дашуківські бентоніти» та письмово погодити його із кредиторами Акціонерного товариства в порядку передбаченому Законом про банкрутство.
3. У разі не надання кредиторами Акціонерного товариства згоди на проведення процедури досудової санації та/або не схвалення (погодження) плану досудової санації кредиторами, звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Дашуківські бентоніти» з метою проведення керівником процедури санації Акціонерного товариства в порядку статті 94 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства звернутися до господарського суду із відповідною заявою про порушення справи про банкрутство
».

             Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за місцезнаходженням товариства:  Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Акціонерного товариства, кабінет № 4, у робочі дні, у робочий час, з 10.00 до 11.00 год. відповідальна посадова особа – юрисконсульттовариства Багателя А. О., тел. (04749) 6-23-30

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.dashbent.com.

Довідки за телефоном (04749) 6-23-30 ПАТ «Дашуківські бентоніти».

                                                                                                      

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2014 рік

2015 рік

Усього активів

138923

137907

Основні засоби

56123

50552

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

14926

19072

Сумарна дебіторська заборгованість

65718

62755

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

855

Нерозподілений прибуток

-3656

-36461

Власний капітал

42479

13348

Статутний капітал

13720

13720

Довгострокові зобов’язання

28811

5428

Поточні зобов’язання

67633

119131

Чистий прибуток (збиток)

-20964

-35441

Середньорічна кількість акцій (шт.)

54879

54879

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

245

221

                                                                       

 Наглядова рада Товариства